Daily Archives: May 9, 2017

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (cập nhật)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

Thời khóa biểu tất cả các chuyên ngành:

TKB Tất cả các chuyên ngành

THỜI KHÓA BIỂU

Tất cả các chuyên ngành

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 28-33 2 CCN 08-12 B401  
2 Triết học Mác – Lênin 42-46 3 CCN 08-12  B203  
47-50 3 C7 08-12  B203

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

Thời khóa biểu môn chung cho chuyên ngành QTKD, Kế toán, Tài chính ngân hàng:

TKB môn chung cho chuyên ngành QTKD, Kế toán và Tài chính ngân hàng

THỜI KHÓA BIỂU

Môn chung cho chuyên ngành QTKD, Kế toán và Tài chính – ngân hàng

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 
 
STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Kinh tế học quản lý 40-43 2 SCN 02-06  B204  
40-41 CCN 08-12  B204  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

Thời khóa biểu chuyên ngành Quản trị kinh doanh:

TKB Lớp 16600101

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp 16600101

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường TC 28-31
34-37
3 C7 08-12 B202  
30-3137   C7CCN 08-1208-11 B501B202
2 Quản trị nguồn nhân lực 28-29
34-37
2 SCN 02-06 B402  
3 Quản trị dự án 33 2 C7 08-12 B202  
32-33   SCN 02-06 B402
34-36   CCN 08-11 B202
4 Quản trị Marketing 40-46 3 C7 08-12  B202  
44-45   SCN 02-06  B202
5 Quản trị tài chính 47-51 3 SCN 02-06  B206  
47-51   CCN 08-11  B206

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20
TKB Lớp MBA10

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp MBA10

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Quản trị chiến lược 23-24, 27-29 3 C7 09-12 B411  
SCN 02-06 B408  
2 Kỹ năng lãnh đạo 32-34 3 C7 08-12 B502  
32-34 SCN 02-06 B405  
32-34 CCN 08-12 B405  
3 Phương pháp NCKH ứng dụng trong QTKD 35-37 2 C7 08-12 B411  
SCN 02-06 B408  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20
Lớp MBA10_01

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

Lớp MBA10_01

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Hành vi tổ chức 23,24,27 3 S7 02-06 B.34 Nghỉ Tết nguyên đán tuần 25, 26
C7 09-12  
SCN 02-06  
CCN 09-12  
2 Kỹ năng lãnh đạo 27-29 3 S7 02-06 B.34  
C7 09-12  
SCN 02-06  
CCN 09-12  
3 Phương pháp NCKH ứng dụng trong QTKD 32-35 2 S7 02-06 B.34  
C7 08-12  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

 Thời khóa biểu chuyên ngành Kế toán:

TKB Lớp 16600301

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Kế toán

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp 16600301

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Kế toán quản trị nâng cao 28-2930-35 3 SCN 02-06  B303B209  
35 CCN 08-12  B402  
2 Báo cáo CĐ KTQT 36-37 1 SCN 02-06  B209  
36 CCN 08-12  B402  
3 Lý thuyết kế toán
Báo cáo CĐ lý thuyết kế toán

29

31-37

3 C7 08-12  C211  
37 CCN 08-12  B402  
4 Kiểm toán

Báo cáo chuyên đề kiểm toán nâng cao

40, 41, 43-46 3 C7 08-12  B201  
44-46 SCN 02-06  B201  
5 Quản trị tài chính 47-51 3 SCN 02-06  B206  
47-51 CCN 08-11  B206  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học bắt đầu.

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20
TKB Lớp MSA05

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Kế toán

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp MSA05

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 PP NCKH trong Kế toán 22, 27, 28 2 SCN 02-06 B402  
  CCN 08-12  
2 Chuyên đề nghiên cứu 1 28, 30 2 CT7 08-12 B409 Nghỉ tuần 29
30, 31 SCN 02-06  
30, 31 CCN 08-12  
3 Chuyên đề nghiên cứu 2 32, 34-35 2 CT7 08-12 B409 Nghỉ tuần 33
32, 34-35 SCN 02-06  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20
Lớp MSA05_01

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Kế toán

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

Lớp MSA05_01

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Chuyên đề nghiên cứu 2 27-31 2 SCN 02-06 B.33 Nghỉ tuần 28, 29
CCN 08-12    

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

 Thời khóa biểu chuyên ngành Tài chính Ngân hàng:

TKB Lớp 16600801

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Tài chính ngân hàng

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp 16600801

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Kế toán quản trị nâng cao 28-35 3 SCN 02-06 B209  
35   CCN 08-12 B402  
2 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường TC 28-31
34-37
3 C7 08-12 B202  
    37   CCN 08-11 B202  
3 Quản trị rủi ro tài chính 40-45 2 C7 08-12  B208  
4 Quản trị tài chính 47-51 3 SCN 02-06  B206  
47-51   CCN 08-11  B206  

Ghi chú:

– S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

TKB Lớp MFB01

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

Lớp MFB01

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ TC  THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Đầu tư tài chính 23-33 3 CCN 09-12 B511  
2 PP NCKH ứng dụng trong tài chính 28-33 2 C7 08-12 B510  
3 Phương pháp định lượng trong tài chính 39-42 3 SCN 02-06 B510  
39-42 CCN 08-12
42 C7 08-12


Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

Thời khóa biểu chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng CTDD&CN:

TKB Lớp 16600401

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp 16600401

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1  Tính toán kết cấu tấm vỏ 29-37 3 C7 08-12 D0405  
2 Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) 28-36 3 SCN 02-06 B501  
3  Cơ học vật rắn biến dạng 40-46 3 C7 08-12  B211  
47-48   CCN 08-12  B202  
4 Cơ học kết cấu nâng cao 44-49 2 SCN 02-06  B211

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20
TKB Lớp MSC04

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng CTDD&CN

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

Lớp MSC04

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Chuyên đề nghiên cứu 2 28-35 2 Thời gian thực hiện trong 08 tuần kể từ tuần 28

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

 Thời khóa biểu chuyên ngành Bảo hộ lao động:

TKB Lớp 16601101

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Bảo hộ lao động

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 Lớp 15601101, 16601101

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Tiếng ồn 28-33 2 C7 08-12 B509  
2 Giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm 28-33 2 SCN 02-06 B410  
3 Quản lý an toàn hóa chất 34-37 2 C7 08-12 B509  
40-41 CCN 08-12 B509  
4 Quản lý sự cố 34-36 2 SCN 02-06 B509  
CCN 08-12 B509  
5 Ứng phó khẩn cấp 40-45 2 C7 08-12   B509   
6 Hệ thống quản lý môi trường EMS 40-45 2 SCN 02-06  B410  
7 Quản lý chất thải nguy hại 46 2 C7 08-12  B208  
47-51 2 CCN 08-12   B208   
8 Độc chất công nghiệp 46-51 2 SCN 02-06  B410  
9 Chuyên đề xây dựng tiêu chí đánh giá HSE tại DN 52 2 C7 08-12  B201  
52 2 SCN 02-06  B201  
52 2 CCN 08-12  B201  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

Thời khóa biểu chuyên ngành Kỹ thuật môi trường:

TKB Lớp 16601001

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp 16601001

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm 28-33 2 SCN 02-06  B410  
2 Hệ thống quản lý môi trường EMS 40-45 2 SCN 02-06  B410  
3 Độc chất công nghiệp 46-51 2 SCN 02-06  B410  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

 Thời khóa biểu chuyên ngành Toán ứng dụng:

TKB Lớp 16600701

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Toán ứng dụng

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp 16600701

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Giải tích số 29-37 3 C7 08-12  C302  
2 Giải tích hàm nâng cao 28-36 3 SCN 02-06  C302  
3 Giải tích thực

40-46

47-48

3 C7CCN

08-12

08-12

 B209  
4 Phương trình đạo hàm riêng 40-48 3 SCN 02-06  B208  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

Thời khóa biểu chuyên ngành Khoa học máy tính:

TKB Lớp 16600501

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Khoa học máy tính

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp 16600501

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Các hệ thống dựa trên tri thức 29-37 3 C7 08-12  C309  
2 Phân tích xác suất và giải thuật ngẫu nhiên 29-37 3 SCN 02-06  B502  
3 Học máy

40-46

47-48

3

C7

CCN

08-12

08-12

 B210

 B201

 
4  Giải thuật đồ thị nâng cao 40-48 3 SCN 02-06  B209  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20

 

Thời khóa biểu chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa:

TKB Lớp 15600601, 16600601

THỜI KHÓA BIỂU

Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 31/07/2017)

 

Lớp 15600601, 16600601

STT MÔN HỌC TUẦN SỐ
TC
THỨ TIẾT PHÒNG GHI CHÚ
1 Xử lý số tín hiệu nâng cao 29-37 3 C7 08-12 D0406  
2 Vi điều khiển và hệ thống nhúng 29-34 2 SCN 02-06 B508  
3 Điều khiển tối ưu và bền vững 40-48 3 C7 08-12  B301  
4 Điều khiển thông minh 40-48 3 SCN 02-06  B210  
5 Tự động điều khiển truyền động điện 40-48 3 CCN 08-12  B210  

Ghi chú:

- S: Sáng; C: Chiều

- Đây là lịch giảng dạy dự kiến, nếu có thay đổi, việc điều chỉnh sẽ được công bố trước 02 tuần khi môn học

- Tuần 28 bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

- Phòng học sẽ được cập nhật sau

Giờ học:

Sáng: Chiều: 
Tiết 1: 06h35 – 07h20  Tiết 07: 12h35 – 13h20
Tiết 2: 07h20 – 08h05  Tiết 08: 13h20 – 14h05
Tiết 3: 08h05 – 08h50  Tiết 09: 14h05 – 14h50
Tiết 4: 09h05 – 09h50  Tiết 10: 15h05 – 15h50
Tiết 5: 09h50 – 10h40  Tiết 11: 15h50 – 16h40
Tiết 6: 10h40 – 11h20  Tiết 12: 16h40 – 17h20
ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp