Daily Archives: May 10, 2017

Thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 13, 14/05/2017

Phòng sau đại học thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 13, 14/05/2017 như sau:

Danh sách thi môn Kinh tế học quản lý ngày 13/05/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

Môn: Kinh tế học quản lý
Mã MH: BA6034031
Nhóm: 02
Tổ: 01
Giờ thi: 08h00
Ngày thi: 13/05/2017
Phòng thi: HT1

 

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 166001053 Lê Hoài An 26/10/1980 Nam  
2 166001054 Anh 01/07/1992 Nam  
3 166001055 Lê Xuân Bảo 12/05/1979 Nam  
4 166001057 Nguyễn Văn Dự 03/02/1986 Nam  
5 166001058 Ngô Hải 14/08/1977 Nam  
6 166001059 Nguyễn Thanh Hân 02/06/1988 Nam  
7 166001060 Nguyễn Vĩnh Hảo 12/06/1977 Nam  
8 166001061 Nguyễn Hồng Hoàng 31/03/1984 Nam  
9 166001062 Huỳnh Thanh Hưng 05/01/1990 Nam  
10 166001064 Lê Anh Kiệt 28/12/1984 Nam  
11 166001066 Lê Cảnh Lân 09/12/1967 Nam  
12 166001067 Bạch Hoàng 30/11/1987 Nữ  
13 166001070 Lưu Công Linh 20/10/1987 Nam  
14 166001072 Võ Hoàng Nam 01/09/1984 Nam  
15 166001073 Đặng Trọng Nga 15/05/1985 Nữ  
16 166001074 Nguyễn Chí Nghĩa 10/08/1989 Nam  
17 166001076 Lê Việt Phúc 08/08/1987 Nam  
18 166001077 Cao Thị Yến Phượng 08/04/1974 Nữ  
19 166001078 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 15/08/1984 Nữ  
20 166001079 Hà Xuân Quý 15/08/1983 Nam  
21 166001080 Huỳnh Thị Ngọc Sương 05/05/1983 Nữ  
22 166001081 Ngô Thành Tâm 11/09/1987 Nam  
23 166001083 Nguyễn Thị Thanh 24/10/1973 Nữ  
24 166001084 Nguyễn Thao 31/01/1990 Nam  
25 166001087 Phạm Ngọc Thống 14/12/1978 Nam  
26 166001088 Nguyễn Thị Thương 07/08/1990 Nữ  
27 166001089 Võ Thị Triều Thủy 28/01/1985 Nữ  
28 166001090 Phan Quốc Tịch 20/08/1979 Nam  
29 166001091 Phan Trần Thanh Tiến 14/12/1986 Nam  
30 166001092 Trần Huỳnh Tiến 01/07/1986 Nam  
31 166001093 Võ Thanh Toàn 30/10/1983 Nam  
32 166001094 Nguyễn Phúc Trần 16/12/1982 Nam  
33 166001095 Lê Minh Triều 12/04/1990 Nam  
34 166001096 Huỳnh Phan Trung 11/05/1992 Nam  
35 166001097 Đặng Minh Tuấn 11/02/1985 Nam  
36 166001098 Trần Quốc Tuấn 18/10/1985 Nam  
37 166001099 Trần Thanh Tuấn 27/10/1981 Nam  
38 166001100 Nguyễn Thị Cẩm Vân 21/04/1988 Nữ  
39 166001102 Nguyễn Hoàng 02/05/1988 Nam  
40 166001103 Trần Văn Xu 10/11/1976 Nam  
41 166001104 Võ Nguyễn Thanh Xuân 28/02/1975 Nữ  
42 166001180 Trần Quang Ánh 26/11/1987 Nam  
43 166001181 Trương Công Chương 28/05/1985 Nam  
44 166001182 Võ Thành Duy 28/11/1990 Nam  
45 166001183 Hồ Thị Vinh Hiển 06/04/1981 Nữ  
46 166001184 Trần Hữu Hiệu 08/03/1971 Nam  
47 166001185 Dương Hiệp Hưng 04/11/1986 Nam  
48 166001186 Trần Văn Hưng 16/06/1983 Nam  
49 166001187 Trần Lê Huy 29/11/1978 Nam  
50 166001188 Nguyễn Thị Kiều 19/07/1973 Nữ  
51 166001189 Nguyễn Thành Lâm 09/03/1984 Nam  
52 166001190 Lâm Hằng Linh 30/06/1985 Nữ  
53 166001191 Phạm Công Nhật 25/08/1983 Nam  
54 166001192 Nguyễn Văn Tài 10/07/1979 Nam  
55 166001194 Lê Phương Thùy Trang 23/07/1991 Nữ  
56 166001195 Trần Thu Nha Trang 21/03/1993 Nữ  
57 166001196 Đỗ Ngọc Trí 21/07/1979 Nam  
58 166001197 Trần Đình Trọng 19/10/1985 Nam  
59 166001198 Nguyễn Anh Tuấn 10/07/1977 Nam  
60 166001199 Nguyễn Thanh Tùng 07/07/1990 Nam  

Tổng danh sách có 60 học viên;

Danh sách thi môn Quản trị dự án ngày 13/05/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

Môn: Quản trị dự án
Mã MH: BA6034141
Nhóm: 04
Tổ: 01
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 13/05/2017
Phòng thi: HT1
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 166001053 Lê Hoài An 26/10/1980 Nam  
2 166001054 Anh 01/07/1992 Nam  
3 166001055 Lê Xuân Bảo 12/05/1979 Nam  
4 166001057 Nguyễn Văn Dự 03/02/1986 Nam  
5 166001058 Ngô Hải 14/08/1977 Nam  
6 166001059 Nguyễn Thanh Hân 02/06/1988 Nam  
7 166001060 Nguyễn Vĩnh Hảo 12/06/1977 Nam  
8 166001070 Lưu Công Linh 20/10/1987 Nam  
9 166001072 Võ Hoàng Nam 01/09/1984 Nam  
10 166001073 Đặng Trọng Nga 15/05/1985 Nữ  
11 166001074 Nguyễn Chí Nghĩa 10/08/1989 Nam  
12 166001076 Lê Việt Phúc 08/08/1987 Nam  
13 166001077 Cao Thị Yến Phượng 08/04/1974 Nữ  
14 166001078 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 15/08/1984 Nữ  
15 166001079 Hà Xuân Quý 15/08/1983 Nam  
16 166001080 Huỳnh Thị Ngọc Sương 05/05/1983 Nữ  
17 166001081 Ngô Thành Tâm 11/09/1987 Nam  
18 166001083 Nguyễn Thị Thanh 24/10/1973 Nữ  
19 166001084 Nguyễn Thao 31/01/1990 Nam  
20 166001087 Phạm Ngọc Thống 14/12/1978 Nam  
21 166001088 Nguyễn Thị Thương 07/08/1990 Nữ  
22 166001089 Võ Thị Triều Thủy 28/01/1985 Nữ  
23 166001091 Phan Trần Thanh Tiến 14/12/1986 Nam  
24 166001092 Trần Huỳnh Tiến 01/07/1986 Nam  
25 166001094 Nguyễn Phúc Trần 16/12/1982 Nam  
26 166001095 Lê Minh Triều 12/04/1990 Nam  
27 166001096 Huỳnh Phan Trung 11/05/1992 Nam  
28 166001097 Đặng Minh Tuấn 11/02/1985 Nam  
29 166001098 Trần Quốc Tuấn 18/10/1985 Nam  
30 166001099 Trần Thanh Tuấn 27/10/1981 Nam  
31 166001102 Nguyễn Hoàng 02/05/1988 Nam  
32 166001103 Trần Văn Xu 10/11/1976 Nam  
33 166001104 Võ Nguyễn Thanh Xuân 28/02/1975 Nữ  
34 166001180 Trần Quang Ánh 26/11/1987 Nam  
35 166001181 Trương Công Chương 28/05/1985 Nam  
36 166001182 Võ Thành Duy 28/11/1990 Nam  
37 166001183 Hồ Thị Vinh Hiển 06/04/1981 Nữ  
38 166001184 Trần Hữu Hiệu 08/03/1971 Nam  
39 166001187 Trần Lê Huy 29/11/1978 Nam  
40 166001188 Nguyễn Thị Kiều 19/07/1973 Nữ  
41 166001189 Nguyễn Thành Lâm 09/03/1984 Nam  
42 166001190 Lâm Hằng Linh 30/06/1985 Nữ  
43 166001191 Phạm Công Nhật 25/08/1983 Nam  
44 166001192 Nguyễn Văn Tài 10/07/1979 Nam  
45 166001194 Lê Phương Thùy Trang 23/07/1991 Nữ  
46 166001195 Trần Thu Nha Trang 21/03/1993 Nữ  
47 166001196 Đỗ Ngọc Trí 21/07/1979 Nam  
48 166001197 Trần Đình Trọng 19/10/1985 Nam  
49 166001199 Nguyễn Thanh Tùng 07/07/1990 Nam  

Tổng danh sách có 49 học viên;

Danh sách thi môn Thống kê kinh doanh (giữa kỳ) ngày 14/05/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

Môn: Thống kê kinh doanh (Giữa Kỳ)
Mã MH: MS6046011
Nhóm: 01
Tổ: 01
Giờ thi: 08h00
Ngày thi: 14/05/2017
Phòng thi: Phòng máy tính
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 166001053 Lê Hoài An 26/10/1980 Nam  
2 166001054 Anh 01/07/1992 Nam  
3 166001055 Lê Xuân Bảo 12/05/1979 Nam  
4 166001057 Nguyễn Văn Dự 03/02/1986 Nam  
5 166001058 Ngô Hải 14/08/1977 Nam  
6 166001059 Nguyễn Thanh Hân 02/06/1988 Nam  
7 166001060 Nguyễn Vĩnh Hảo 12/06/1977 Nam  
8 166001061 Nguyễn Hồng Hoàng 31/03/1984 Nam  
9 166001062 Huỳnh Thanh Hưng 05/01/1990 Nam  
10 166001064 Lê Anh Kiệt 28/12/1984 Nam  
11 166001066 Lê Cảnh Lân 09/12/1967 Nam  
12 166001067 Bạch Hoàng 30/11/1987 Nữ  
13 166001070 Lưu Công Linh 20/10/1987 Nam  
14 166001072 Võ Hoàng Nam 01/09/1984 Nam  
15 166001073 Đặng Trọng Nga 15/05/1985 Nữ  
16 166001074 Nguyễn Chí Nghĩa 10/08/1989 Nam  
17 166001076 Lê Việt Phúc 08/08/1987 Nam  
18 166001077 Cao Thị Yến Phượng 08/04/1974 Nữ  
19 166001078 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 15/08/1984 Nữ  
20 166001079 Hà Xuân Quý 15/08/1983 Nam  
21 166001080 Huỳnh Thị Ngọc Sương 05/05/1983 Nữ  
22 166001081 Ngô Thành Tâm 11/09/1987 Nam  
23 166001083 Nguyễn Thị Thanh 24/10/1973 Nữ  
24 166001084 Nguyễn Thao 31/01/1990 Nam  
25 166001085 Trương Minh Thảo 22/02/1978 Nam  
26 166001087 Phạm Ngọc Thống 14/12/1978 Nam  
27 166001088 Nguyễn Thị Thương 07/08/1990 Nữ  
28 166001089 Võ Thị Triều Thủy 28/01/1985 Nữ  
29 166001090 Phan Quốc Tịch 20/08/1979 Nam  
30 166001091 Phan Trần Thanh Tiến 14/12/1986 Nam  
31 166001092 Trần Huỳnh Tiến 01/07/1986 Nam  
32 166001094 Nguyễn Phúc Trần 16/12/1982 Nam  
33 166001095 Lê Minh Triều 12/04/1990 Nam  
34 166001096 Huỳnh Phan Trung 11/05/1992 Nam  
35 166001097 Đặng Minh Tuấn 11/02/1985 Nam  
36 166001098 Trần Quốc Tuấn 18/10/1985 Nam  
37 166001099 Trần Thanh Tuấn 27/10/1981 Nam  
38 166001102 Nguyễn Hoàng 02/05/1988 Nam  
39 166001103 Trần Văn Xu 10/11/1976 Nam  
40 166001104 Võ Nguyễn Thanh Xuân 28/02/1975 Nữ  
41 166001180 Trần Quang Ánh 26/11/1987 Nam  
42 166001181 Trương Công Chương 28/05/1985 Nam  
43 166001182 Võ Thành Duy 28/11/1990 Nam  
44 166001184 Trần Hữu Hiệu 08/03/1971 Nam  
45 166001185 Dương Hiệp Hưng 04/11/1986 Nam  
46 166001186 Trần Văn Hưng 16/06/1983 Nam  
47 166001187 Trần Lê Huy 29/11/1978 Nam  
48 166001188 Nguyễn Thị Kiều 19/07/1973 Nữ  
49 166001189 Nguyễn Thành Lâm 09/03/1984 Nam  
50 166001190 Lâm Hằng Linh 30/06/1985 Nữ  
51 166001191 Phạm Công Nhật 25/08/1983 Nam  
52 166001192 Nguyễn Văn Tài 10/07/1979 Nam  
53 166001193 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 12/07/1977 Nữ  
54 166001194 Lê Phương Thùy Trang 23/07/1991 Nữ  
55 166001195 Trần Thu Nha Trang 21/03/1993 Nữ  
56 166001196 Đỗ Ngọc Trí 21/07/1979 Nam  
57 166001197 Trần Đình Trọng 19/10/1985 Nam  
58 166001199 Nguyễn Thanh Tùng 07/07/1990 Nam  

Tổng danh sách có 58 học viên;

Danh sách thi môn Thống kê kinh doanh (cuối kỳ) ngày 14/05/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

 

n: Thống kê kinh doanh
Mã MH: MS6046011
Nhóm: 01
Tổ: 01
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 14/05/2017
Phòng thi: HT1
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 166001053 Lê Hoài An 26/10/1980 Nam  
2 166001054 Anh 01/07/1992 Nam  
3 166001055 Lê Xuân Bảo 12/05/1979 Nam  
4 166001057 Nguyễn Văn Dự 03/02/1986 Nam  
5 166001058 Ngô Hải 14/08/1977 Nam  
6 166001059 Nguyễn Thanh Hân 02/06/1988 Nam  
7 166001060 Nguyễn Vĩnh Hảo 12/06/1977 Nam  
8 166001061 Nguyễn Hồng Hoàng 31/03/1984 Nam  
9 166001062 Huỳnh Thanh Hưng 05/01/1990 Nam  
10 166001064 Lê Anh Kiệt 28/12/1984 Nam  
11 166001066 Lê Cảnh Lân 09/12/1967 Nam  
12 166001067 Bạch Hoàng 30/11/1987 Nữ  
13 166001070 Lưu Công Linh 20/10/1987 Nam  
14 166001072 Võ Hoàng Nam 01/09/1984 Nam  
15 166001073 Đặng Trọng Nga 15/05/1985 Nữ  
16 166001074 Nguyễn Chí Nghĩa 10/08/1989 Nam  
17 166001076 Lê Việt Phúc 08/08/1987 Nam  
18 166001077 Cao Thị Yến Phượng 08/04/1974 Nữ  
19 166001078 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 15/08/1984 Nữ  
20 166001079 Hà Xuân Quý 15/08/1983 Nam  
21 166001080 Huỳnh Thị Ngọc Sương 05/05/1983 Nữ  
22 166001081 Ngô Thành Tâm 11/09/1987 Nam  
23 166001083 Nguyễn Thị Thanh 24/10/1973 Nữ  
24 166001084 Nguyễn Thao 31/01/1990 Nam  
25 166001085 Trương Minh Thảo 22/02/1978 Nam  
26 166001087 Phạm Ngọc Thống 14/12/1978 Nam  
27 166001088 Nguyễn Thị Thương 07/08/1990 Nữ  
28 166001089 Võ Thị Triều Thủy 28/01/1985 Nữ  
29 166001090 Phan Quốc Tịch 20/08/1979 Nam  
30 166001091 Phan Trần Thanh Tiến 14/12/1986 Nam  
31 166001092 Trần Huỳnh Tiến 01/07/1986 Nam  
32 166001094 Nguyễn Phúc Trần 16/12/1982 Nam  
33 166001095 Lê Minh Triều 12/04/1990 Nam  
34 166001096 Huỳnh Phan Trung 11/05/1992 Nam  
35 166001097 Đặng Minh Tuấn 11/02/1985 Nam  
36 166001098 Trần Quốc Tuấn 18/10/1985 Nam  
37 166001099 Trần Thanh Tuấn 27/10/1981 Nam  
38 166001102 Nguyễn Hoàng 02/05/1988 Nam  
39 166001103 Trần Văn Xu 10/11/1976 Nam  
40 166001104 Võ Nguyễn Thanh Xuân 28/02/1975 Nữ  
41 166001180 Trần Quang Ánh 26/11/1987 Nam  
42 166001181 Trương Công Chương 28/05/1985 Nam  
43 166001182 Võ Thành Duy 28/11/1990 Nam  
44 166001184 Trần Hữu Hiệu 08/03/1971 Nam  
45 166001185 Dương Hiệp Hưng 04/11/1986 Nam  
46 166001186 Trần Văn Hưng 16/06/1983 Nam  
47 166001187 Trần Lê Huy 29/11/1978 Nam  
48 166001188 Nguyễn Thị Kiều 19/07/1973 Nữ  
49 166001189 Nguyễn Thành Lâm 09/03/1984 Nam  
50 166001190 Lâm Hằng Linh 30/06/1985 Nữ  
51 166001191 Phạm Công Nhật 25/08/1983 Nam  
52 166001192 Nguyễn Văn Tài 10/07/1979 Nam  
53 166001193 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 12/07/1977 Nữ  
54 166001194 Lê Phương Thùy Trang 23/07/1991 Nữ  
55 166001195 Trần Thu Nha Trang 21/03/1993 Nữ  
56 166001196 Đỗ Ngọc Trí 21/07/1979 Nam  
57 166001197 Trần Đình Trọng 19/10/1985 Nam  
58 166001199 Nguyễn Thanh Tùng 07/07/1990 Nam  

Tổng danh sách có 58 học viên;

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp