Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Kế toán (8340301)

Giới thiệu 

Ngoài việc tập trung đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và đại học. Khoa kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng còn có sứ mệnh đào tạo sau đại học như bậc thạc sĩ và hiện đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ xin mở bậc đào tạo tiến sĩ kế toán. Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực kế toán có chất lượng cao, có suy nghĩ độc lập và có khả năng tiếp cận và phát triển khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

  1. Học phần chung bắt buộc

15

FL700000

Tiếng Anh

English

10

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

  1. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

11

CSTK

Thống kê kinh doanh

Business Statistic

3

KTLT

Lý thuyết kế toán

Accounting Theory

2

KTTC-525

Kế toán tài chính nâng cao

Advanced Financial Accounting

3

KTQT-528

Kế toán quản trị nâng cao

Advanced Managerial Accounting

3

B.2 Các học phần cơ sở ngành tự chọn (chọn 04/06 tín chỉ)

4

CSKD-504

Kinh tế học quản lý

Management Economic

2

Toán

Công cụ xử lý và phân tích dữ liệu (*)

Tools for processing and analyzing data

2

Kế toán

Pháp luật về kế toán và kiểm toán

Law of Accounting & Auditing

2

B.3 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 15/28 tín chỉ)

15

Kế toán

Kiểm toán nâng cao (1)

Advanced Auditing

3

FB 701090

Tài chính quốc tế

International Finance

2

QTKD

Quản trị dự án

Project Management

2

KTIN-531

Kế toán quốc tế

International Accounting

3

Tài chính

Quản trị Tài chính (2)

Financial Management

3

KTHT-529

Hệ thống thông tin Kế toán (1)

Accounting Information System

3

QTKD

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực

Strategic Human Resource Management

3

FB 701170

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

3

Kế toán

Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Kế toán (2)

Research Methodology in Accounting

2

Kế toán

Chuyên đề 1 (2)

Project 1

2

Kế toán

Chuyên đề 2 (2)

Project 2

2

  1. Luận văn thạc sĩ

 

15

 

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

Tổng cộng

 

60