Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101)

Giới thiệu

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính là chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng được nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn cao của các nền kinh tế năng động và phát triển không ngừng, nhất là các nền kinh tế tri thức, khi mà khoa học máy tính đã trở thành công cụ không thể thiếu cho hầu hết tất cả các ngành nghề trong đời sống kinh tế xã hội.

Thời gian đào tạo

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

 

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

Phần kiến thức chung

15

 FL700000

Tiếng Anh

English

10

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

 IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

9

IT701010

Học máy

Machine Learning

3

IT701020

Xử lý ảnh số

Digital Image Processing

3

IT701030

Phân tích xác suất và Giải thuật ngẫu nhiên

Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis

3

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

21

IT701040

Các hệ thống phân tán

Distributed Systems

3

IT701050

Bảo mật thông tin

Information Security

3

IT701060

Mô hình không chắc chắn trong Trí tuệ nhân tạo

Uncertainty models in AI

3

IT701070

Giải thuật đồ thị nâng cao

Advanced Graph algorithms

3

IT701080

Các hệ thống dựa trên tri thức

Knowledge - based Systems

3

IT701090

Mật mã hoá

Introduction to Cryptography

3

IT701100

Mô hình đồ thị có xác suất

Probabilistic Graphical Models

3

IT701110

Hệ thống đa tác tử

Multi Agent Systems

3

IT701120

Thị giác máy tính

Computer Vision

3

IT701130

Truy hồi thông tin và tìm kiếm trên web

Information Retrieval and Web Search

3

IT701140

Ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn

Decision Making under Uncertainty

3

IT701150

Khai thác các tập dữ liệu lớn

Mining Massive Data Sets

3

IT701160

Hệ gen tính toán

Computational Genomics

3

IT701170

Giải thuật và biểu diễn trong sinh học phân tử tính toán

Representations and Algorithms for Computational Molecular Biology

3

IT701180

Phân tích Mạng thông tin và Mạng xã hội

Social and Information Network Analysis

3

IT701190

Tính toán đa phương tiện và ứng dụng

Multimedia Computing and Applications

3

IT701200

Chuyên đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Topics in Natural Language Processing

3

IT701210

Chuyên đề xử lý tiếng nói

Topics in Spoken Language Processing

3

IT701220

Chuyên đề khai phá dữ liệu

Topics in Data Mining

3

IT701230

Chuyên đề Công nghệ IoT

Topics in Internet of Things

3

IT701240

Chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu

Topics in Advanced Research

3

Luận văn thạc sĩ

 

15

 IT701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

Tổng cộng

 

60