Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Luật kinh tế (8380107)

Giới thiệu 

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số    học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

  1. Phần kiến thức chung

15

FL700000

Tiếng Anh

English

10

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

03

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

02

  1. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

30

B.1 Khối kiến thức cơ sở

06

 

B.1.1 Kiến thức bắt buộc

04

LA701010

Pháp luật về tài sản và hợp đồng

Ownership and Contract Law

02

LA701020

Pháp luật về Công ty và Quản trị công ty

Company and Corporate Governance Law

02

 

B.1.2 Kiến thức tự chọn (tự chọn 02 tín chỉ)

02

LA701030

Pháp luật về trọng tài thương mại

Commercial Arbitration Law

02

LA701040

Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

M&A Law

02

B.2 Khối kiến thức chuyên ngành

24

 

B.2.1 Kiến thức bắt buộc

06

LA701050

Pháp luật về kiểm soát độc quyền

Enti – trust Law

02

LA701060

Phòng ngừa tội phạm kinh tế trong doanh nghiệp

Prevention of economic crime in the enterprise

02

LA701070

Pháp luật về Logistic và chuỗi cung ứng

Logistics and Supply Chain Law

02

 

B.2.2 Kiến thức tự chọn

18

LA701080

Pháp luật hàng hải

Maritime Law

02

LA701090

Những vấn đề về giao dịch kinh doanh liên quan đến sở hữu trí tuệ

Business related to intellectual property

02

LA701100

Pháp luật về hợp đồng lao động

Labour Contract Law

02

LA701110

Hoạt động tố tụng của người bào chữa trong vụ án hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Proceedings of the defense counsel in the criminal case

Crimes of infringing upon economic management order

02

LA701120

Pháp luật về thương mại điện tử

E-commerce law

02

LA701130

Pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và biến đổi khí hậu

Legislation on responsibility of corporation for the environment and climate change (Enviroment Law)

02

LA701140

Pháp luật bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng

Law on loan security in banking credit activities

02

LA701150

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

Customer Protection Law

02

LA701160

Pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh

Tax Law in business

02

LA701170

Pháp luật truyền thông và công nghệ thông tin

Communication and information technology Law

02

LA701180

Xác lập quyền sử dụng đất trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Establishment of land use rights in production and business activities

02

LA701190

Vấn đề toàn cầu trong chính sách cạnh tranh

Global issue in competition policy

02

LA701200

Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế

Laws on controlling economic concentration

02

  1. Luận văn thạc sĩ

 

15

LA701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

Tổng cộng

 

60