Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101)

Giới thiệu 

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp cho học viên các chuyên ngành: quản trị Marketing, quản trị tài chính và quản trị nhân sự. Chương trình trang bị cho học viên những kỹ năng quản trị nhằm chuẩn bị giúp họ hành trang công việc trong một thế giới kinh doanh đầy rủi ro.
Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh đòi hỏi học viên vận dụng tối đa các kiến thức nền tảng trong kinh doanh cũng như quản trị. Học viên sẽ được trải nghiệm chương trình học giúp họ phát triển những kỹ năng làm việc hoặc nghiên cứu hiệu quả trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số     học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

Phần kiến thức chung

15

FL700000

Tiếng Anh

English

10

SH700000

Triết học

Philosophy

3

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

30

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

12

MS701410

Thống kê trong kinh doanh

Statistics for business

3

BA701010

Phân tích báo cáo tài chính

Financial statement analysis

2

BA701020

Phương pháp NCKH ứng dụng trong QTKD

Research methodology applied in business

2

BA701030

Quản trị dự án

Project management

2

BA701040

Quản trị chiến lược

Strategic management

3

B.2 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 18 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiêu cứu)

18

 

Quản trị nguồn nhân lực

 

BA701050

Dân số và phát triển

Population and Development

 

BA701060

Kỹ năng lãnh đạo

Leadership skills

 

BA701070

Quản trị hành vi tổ chức nâng cao

Advanced Organizational behavior

 

BA701080

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực

Strategic Human Resource Management

 

BA701090

Luật lao động và bảo hiểm xã hội nâng cao

Labour and Insurance Law

 

BA701100

Quản trị truyền thông và giao tiếp

Media and Communication Management

 

 

Quản trị Kinh doanh quốc tế

 

BA701110

Quản lý Vận tải Quốc tế

International Transport Management

3

BA701120

Quản trị dịch vụ logistics

Logistics service management

3

BA701130

Quản trị kho vận

Warehouse and Inventory Management

3

BA701140

Sản xuất, Thương Mại, Dịch vụ Toàn cầu

Global Production, Trading and Sevices

3

BA701150

Các Chuỗi Giá trị và Hành lang vận tải Toàn cầu

Global Value Chains and Transport Corridors

3

BA701160

Quản trị Mua hàng Toàn cầu

Global Sourcing Management

3

 

Quản trị Marketing

 

BA701170

Quản trị Marketing nâng cao

Advanced Marketing management

3

BA701180

Quản trị Marketing quốc tế nâng cao

Advanced International marketing management

3

BA701190

Quản trị Marketing định hướng thị trường

Market-based marketing management

3

BA701200

Marketing dịch vụ nâng cao

Advanced Services marketing

3

BA701210

Marketing Digital nâng cao

Advanced Digital marketing.

3

BA701220

Hành vi người tiêu dùng nâng cao

Advanced Consumer behavior.

3

 

Quản trị NH-KS

 

BA701230

Quản trị doanh thu nâng cao

Advanced Hotel Revenue and Yield Management

3

BA701240

Quản trị chi phí trong NHKS

Hotel Cost Control

3

BA701250

Quản trị cơ sở vật chất

Hotel Facillities Management

3

BA701260

Quản trị chất lượng dịch vụ NHKS nâng cao

Advanced Hotel high performance service quality management

3

BA701270

Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Hotel business and P/L Planning

3

BA701280

Hành vi tổ chức trong khách sạn

Hotel Culture and impacts of Hotel organization

3

Luận văn thạc sĩ

 

15

BA701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

Tổng cộng

 

60