Quy định về việc cấp học bổng đào tạo Tiến sĩ Năm học 2016 – 2017