Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101)

Giới thiệu 

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp cho học viên các chuyên ngành: quản trị Marketing, quản trị tài chính và quản trị nhân sự. Chương trình trang bị cho học viên những kỹ năng quản trị nhằm chuẩn bị giúp họ hành trang công việc trong một thế giới kinh doanh đầy rủi ro.
Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh đòi hỏi học viên vận dụng tối đa các kiến thức nền tảng trong kinh doanh cũng như quản trị. Học viên sẽ được trải nghiệm chương trình học giúp họ phát triển những kỹ năng làm việc hoặc nghiên cứu hiệu quả trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số     học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

Phần kiến thức chung

15

   

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học

Philosophy

3

3 0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

30

   

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

12

   

MS701410

Thống kê trong kinh doanh

 Business Satistics

3

3 0

BA701010

Phân tích báo cáo tài chính

Financial statement analysis

2

2 0

BA701020

Phương pháp NCKH ứng dụng trong QTKD

Research methodology applied in business

2

2 0

BA701030

Quản trị dự án

Project management

2

2 0

BA701040

Quản trị chiến lược

Strategic management

3

3 0

B.2 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 18 tín chỉ)

18

   
 

Quản trị nguồn nhân lực

     
BA701050 Quản lý sự đa dạng Diversity Management 3 3 0
BA701060 Lãnh đạo & Quản lý nhóm Leadership & Team Management 3 3 0
BA701070 Quản trị hành vi tổ chức nâng cao Advanced Organizational behavior 3 3 0
BA701080 Quản trị chiến lược nguồn nhân lực Strategic Human Resource Management 3 3 0
BA701090 Đàm phán thương lượng Negotiation 3 3 0
BA701100 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh Corporate Social Responsibility and Business Ethics 3 3 0

 

Quản trị Kinh doanh quốc tế

     

BA701110

Quản lý Vận tải Quốc tế

International Transport Management

3

3 0

BA701120

Quản trị dịch vụ logistics

Logistics service management

3

3 0

BA701130

Quản trị kho vận

Warehouse and Inventory Management

3

3 0

BA701140

Sản xuất, Thương Mại, Dịch vụ Toàn cầu

Global Production, Trading and Sevices

3

3 0

BA701150

Các Chuỗi Giá trị và Hành lang vận tải Toàn cầu

Global Value Chains and Transport Corridors

3

3 0

BA701160

Quản trị Mua hàng Toàn cầu

Global Sourcing Management

3

3 0
 

Quản trị Marketing

     

BA701170

Quản trị Marketing nâng cao

Advanced Marketing management

3

3 0

BA701180

Quản trị Marketing quốc tế nâng cao

Advanced International marketing management

3

3 0

BA701190

Quản trị Marketing định hướng thị trường

Market-based marketing management

3

3 0

BA701200

Marketing dịch vụ nâng cao

Advanced Services marketing

3

3 0

BA701210

Marketing Digital nâng cao

Advanced Digital marketing.

3

3 0

BA701220

Hành vi người tiêu dùng nâng cao

Advanced Consumer behavior.

3

3 0

Luận văn thạc sĩ

 

15

   

BA701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

0 0

Tổng cộng

 

60

   

Điều kiện thực hiện Luận văn thạc sĩ: Ngoài điều kiện theo Quy chế đào tạo, học viên phải tích lũy tối thiểu 42 tín chỉ và không được nợ các học phần chuyên ngành.

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành