Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ke-toan

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 15,17/5/2019)

Ngày 15 (từ 8:00) và 17/ 05/2019 (từ 13:00), tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cho 06 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166003048

Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành nguyên vật liệu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

15/05/2019

166003039

Nguyễn Trọng Dũng

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Tài Chính các tỉnh Tây Nguyên - Nghiên cứu thông qua các đối tượng đang làm việc tại đơn vị

15/05/2019

166003040

Hồ Hoàng Dương

Những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Vietinbank Gia Lai

15/05/2019
166003019 Phạm Lê Thanh Xuân Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 17/05/2019
166003062 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Vai trò truyền dẫn của sự học hỏi và sự cam kết cho mối quan hệ giữa sự tham gia vào dự toán ngân sách đến kết quả công việc của nhà quản trị tại Việt Nam 17/05/2019
166003073 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tiền Giang 17/05/2019