Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hang

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng (ngày 8/5/2019)

Ngày 08/05/2019, tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng cho 11 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166008033

Cù Thị Tuyết Nhung

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

166008010

Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Các yếu tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

 

166008030

Trần Thị Phương Liên

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh ngành công nghiệp nhẹ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

166008029

Phạm Đăng Hoàng

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

166008035

Giản Quốc Vinh

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 
166008028 Nguyễn Thúy Hằng Những nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước tại kho bạc Nhà nước Lâm Đồng  
166008004 Nguyễn Hải Hiền Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam  
166008027 Hồ Thị Tường Giang Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  
166008007 Huỳnh Thanh Quang Tác động của cấu trúc tỷ lệ sở hữu đến biến động lợi nhuận cổ phiếu của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam  
166008025 Trần Anh Đào Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  
166008024 Nguyễn Dương Huyền Anh Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về hệ thống thông tin tài chính - phần mềm Tabmis tại kho bạc nhà nước Lâm Đồng