Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đóng học phí

Phòng Sau đại học thông báo đóng học phí học kỳ 2/2019-2020:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 25/06/2020 đến 26/06/2020.

3/ Hình thức đóng học phí: Đóng trực tiếp tại Phòng Tài chính (A007)

4/ Thông tin liên hệ: tuition@tdtu.edu.vn 

Thẻ