Nhảy đến nội dung
x

Biểu mẫu

Biểu mẫu

 

# Nội dung Đơn vị tiếp nhận
1

Đăng ký học phần trễ hạn

Phòng Sau đại học

2

Đơn xin đóng học phí trễ hạn

Phòng Sau đại học

3

Đơn xin hoãn thi

Phòng Sau đại học

4

Đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học

Phòng Sau đại học

5

Phiếu đề nghị giải quyết học vụ

Phòng Sau đại học

6

Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu

Khoa chuyên môn

7

Đơn đề nghị công nhận trình độ tiếng Anh

Phòng Sau đại học

8

[ThS] Đơn xin miễn học phần Triết học Mác - Lênin

 

9

[ThS] Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ [LVThS]

Khoa chuyên môn

10

[ThS] Đơn đề nghị được bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn

11

[ThS] Đơn đề nghị thay đổi - gia hạn thực hiện LVThS

Phòng Sau đại học

12

[ThS] Đơn đề nghị được bảo vệ luận văn thạc sĩ

Phòng Sau đại học

13

[ThS] Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

 
14

[ThS] Mẩu trình bày luận văn thạc sĩ

 

15

[ThS] Lý lịch khoa học

 

16

[ThS] Phiếu đăng ký học chương trình đạo tạo bậc thạc sĩ

Phòng Sau đại học
17

[TS] Lý lịch khoa học dành cho nghiên cứu sinh

 
18

[TS] Báo cáo định kỳ

Khoa chuyên môn
19

[TS] Kế hoạch học tập nghiên cứu

 
20

[TS] Báo cáo tình hình hướng dẫn nghiên cứu sinh

 
21

[TS] Phiếu đăng ký đề tài luận án tiến sĩ

Khoa chuyên môn
22

[TS] Phiếu đăng ký báo cáo chuyên đề tiến sĩ

Khoa chuyên môn
23

[TS] Đề nghị tổ chức bảo vệ

Khoa chuyên môn
24

[TS] Phiếu đề xuất hội đồng đánh giá

Phòng Sau đại học
25

[TS] Giấy xác nhận tập thể nhóm nghiên cứu

 
26

[TS] Đơn xin đổi đề tài luận án tiến sĩ

Khoa chuyên môn
27

[TS] Trích yếu luận án tiến sĩ

Khoa chuyên môn
28

[TS] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ_cấp Khoa

 
29

[TS] Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp Khoa

Khoa chuyên môn
30

[TS] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ 

 
31

[TS] Bản xác nhận chỉnh sửa theo ý kiến phản biện độc lập

Khoa chuyên môn
32

[TS] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ_cấp Trường

Khoa chuyên môn
33

[TS] Phiếu xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp Trường

 
34

[TS] Đơn đề nghị cấp học bổng tiến sĩ

Phòng Sau đại học
35

[TS] Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

Phòng Sau đại học
36

[TS] Hướng dẫn nội dung thư giới thiệu của chuyên gia

Phòng Sau đại học
37

[TS] Các hồ sơ cá nhân đính kèm

Phòng Sau đại học
38

Hướng dẫn đăng ký môn học

 

 

Thủ tục