Nhảy đến nội dung
x

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng

 • Xây dựng chiến lược dài hạn, kế hoạch công tác trung hạn và hàng năm theo kế hoạch phát triển và các kế hoạch trung hạn, dài hạn của Trường, tổ chức quản lý và phát triển đào tạo sau đại học theo đúng quy định của Bộ giáo dục & đào tạo và kế hoạch của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tài liệu học tập và nghiên cứu trình độ sau đại học;
 • Hợp tác, liên kết với các đại học trong và ngoài nước trong đào tạo sau đại học;
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng đào tạo trình độ sau đại học, mở rộng thương hiệu và uy tín của Trường đại học Tôn Đức Thắng trong lĩnh vực này với xã hội.

Nhiệm vụ

 • Tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Trường. Cụ thể:
  • Nghiên cứu nhu cầu nhân lực trình độ cao (cấp chuyên gia);
  • Nghiên cứu các mô hình đào tạo sau đại học tiên tiến trên thế giới;
  • Đề xuất mô hình, chiến lược, giải pháp phát triển toàn diện đào tạo sau đại học của Nhà trường.
 • Tổ chức, triển khai các giải pháp nhằm phát triển đào tạo sau đại học:
  • Trình Hiệu trưởng phương án, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo sau đại học từng giai đoạn;
  • Soạn thảo các quy định về đào tạo sau đại học và quy trình liên quan để thực hiện nhiệm vụ;
  • Xây dựng tiêu chí lựa chọn giảng viên và đánh giá giảng viên; phản biện và kiểm soát hoạt động mời giảng, chất lượng dạy và học bậc sau đại học.
 • Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học:
  • Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học hàng năm của từng ngành;
  • Xây dựng và thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập cho các khoa theo từng học kỳ, hàng năm. Theo dõi, quản lý việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên. Kiểm tra, đánh giá, làm báo cáo về công tác quản lý đào tạo sau đại học hàng năm và bất thường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cơ quan thẩm quyền;
  • Tổ chức đào tạo, kiểm định, quản lý kết quả học tập các học phần của các ngành đào tạo sau đại học. Phối hợp với Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng thực hiện các thống kê, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất việc chỉnh sửa chương trình, tài liệu, phương pháp đào tạo để không ngừng phát triển chất lượng đào tạo sau đại học;
  • Quản lý hoạt động, tổ chức phản biện, góp ý xây dựng chương trình đào tạo sau đại học của các Khoa.
  • Đề xuất thành lập các Hội đồng chấm luận văn, luận án theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo; làm thủ tục cho học viên bảo vệ luận văn, luận án; lập danh sách học viên, nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trình Hiệu trưởng ký quyết định cấp bằng;
  • Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học; trực tiếp thực hiện kế hoạch tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; tổ chức thi, quản lý điểm thi tuyển sinh; thực hiện việc tập huấn tuyển sinh; tổng kết rút kinh nghiệm và chế độ báo cáo…theo Quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo và của Trường đại học Tôn Đức Thắng.
  • Lưu trữ hồ sơ của người học, tài liệu, bài thi theo quy chế hiện hành; quản lý và làm thủ tục cấp bằng sau đại học đúng quy định; tổ chức lễ tốt nghiệp, phát bằng cho học viên;
  • Thành lập Tổ phát triển ngành, phối hợp với các khoa lập hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo sau đại học và mở ngành đào tạo mới theo nhu cầu và Kế hoạch phát triển của Nhà trường.
 • Phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu cho bậc đào tạo sau đại học:
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh; phối hợp với nhóm nghiên cứu của Trường, khoa và Phòng quản lý phát triển khoa học-công nghệ, các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước để gắn việc đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và công nghệ;
  • Đề xuất những luận văn, luận án được đánh giá xuất sắc, có ý nghĩa lý luận và thực nghiệm cao để Nhà trường chuyển giao ra thị trường khoa học công nghệ;
  • Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ cho giảng viên;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý hành chính, quản lý Nhà nước đối với hoạt động đào tạo sau đại học.