Nhảy đến nội dung
x

Biểu mẫu

BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH
TT Nội dung Đơn vị tiếp nhận
1

Link đăng ký dự tuyển trực tuyến dành cho người Việt Nam

 
2

Link đăng ký dự tuyển trực tuyến dành cho người Việt Nam

 
3 [ThS] Mẫu Lý lịch khoa học Phòng Sau đại học
4

[ThS] Mẫu xác nhận thời gian công tác chuyên môn (theo yêu cầu chuyên ngành dự tuyển như: Bảo hộ lao động, Xã hội học, Quản trị kinh doanh, Quản lý thể dục thể thao và Luật kinh tế)

Phòng Sau đại học
5

[ThS] Mẫu thư giới thiệu (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế)

Phòng Sau đại học
6

[ThS] Mẫu thư dự tuyển (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế)

Phòng Sau đại học
7

[ThS] Mẫu bài luận về dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ

Phòng Sau đại học
8

[TS] Mẫu Lý lịch khoa học

Phòng Sau đại học
BIỂU MẪU LIÊN QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
TT Nội dung Đơn vị tiếp nhận

I. Biểu mẫu chung

1

[NCS] Phiếu đăng ký đề tài luận án tiến sĩ

[NCS] Kế hoạch học tập - nghiên cứu toàn khóa

Khoa/Viện chuyên môn
2

[NCS] Báo cáo kết quả học tập – nghiên cứu định kỳ

3

[NCS] Kế hoạch học tập - nghiên cứu (từng năm học)

4

[CBHD] Báo cáo tình hình hướng dẫn nghiên cứu sinh

5

Quy định trình bày luận án tiến sĩ (Hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩMẫu trình bày, Mẫu bìa đĩa CDMột số lỗi thường thấy, Mẫu tham khảo)

6

[NCS] Đơn đề nghị thay đổi đề tài luận án tiến sĩ

7

[NCS] Đơn đề nghị thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ

8

[NCS] Đơn gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ

9

[KCM] Phiếu đề xuất hội đồng đánh giá (Tiểu luận tổng quan/Chuyên đề tiến sĩ, Luận án tiến sĩ)

Phòng Sau đại học
10

[PBDL] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ của phản biện độc lập/(Anh-ENG)

11

[CG-NKH] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ (các chuyên gia/ nhà khoa học)/(Anh-ENG)

12

[NCS] Đơn xin nghỉ học tạm thời (đơn có đầy đủ các chữ ký của đơn vị liên quan)

13

[NCS] Hồ sơ đề nghị thôi học (đơn xin thôi họcxác nhận của phòng ban có đầy đủ chữ ký)

II. Biểu mẫu liên quan đến Tiểu luận tổng quan

14

[NCS] Phiếu đăng ký tên Tiểu luận tổng quan/(Anh-ENG)

Khoa/Viện chuyên môn
 
15

[NCS] Phiếu đề nghị tổ chức bảo vệ Tiểu luận tổng quan/(Anh-ENG)

16

[CBHD] Phiếu nhận xét Tiểu luận tổng quan của người hướng dẫn/(Anh-ENG)

III. Biểu mẫu liên quan đến các Chuyên đề tiến sĩ

17

[NCS] Phiếu đăng ký tên Chuyên đề tiến sĩ/(Anh-ENG)

Khoa/Viện chuyên môn
 
18

[NCS] Phiếu đề nghị tổ chức bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ/(Anh-ENG)

19

[CBHD] Phiếu nhận xét Chuyên đề tiến sĩ của người hướng dẫn/(Anh-ENG)

III. Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

20

[NCS] Lý lịch khoa học

Khoa/Viện chuyên môn
21

[NCS] Bản photo văn bằng, bảng điểm (bậc đại học, thạc sĩ)
[NCS] Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
[NCS] Bảng điểm tích lũy quá trình đào tạo bậc tiến sĩ (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh)

22

[NCS] Phiếu đề nghị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn/(Anh-ENG)

23

[CBHD] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của người hướng dẫn/(Anh-ENG)

24

[NCS] Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ học phí (có xác nhận Phòng Tài chính)

25

[NCS] Xác nhận công trình công bố/(Anh-ENG)

26

[NCS] Giấy xác nhận của tập thể nhóm nghiên cứu/(Anh-ENG)

27

[NCS] Bản nội dung trang thông tin những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt và tiếng Anh)/(Anh-ENG)

28 [NCS] Bản in toàn văn luận án (07 quyển) 
[NCS] Tóm tắt luận án (07 quyển) 
[NCS] Tổng hợp công trình công bố của tác giả (07 quyển): bìa, mục lục, nội dung bài báo;
[NCS] 01 CD chứa toàn bộ nội dung luận án:
• Toàn văn LATS;
• Tóm tắt LATS tiếng Việt;
• Tóm tắt LATS tiếng Anh;
• Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Việt;
• Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Anh;
• Tổng hợp công trình công bố quốc tế.
Kết quả kiểm tra sự trùng lặp
29

[NCS] Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn/(Anh-ENG)

IV. Luận án tiến sĩ phản biện độc lập

30

[NCS] Bản in toàn văn luận án (02 quyển) 
[NCS] Tóm tắt luận án (02 quyển) 
[NCS] Tổng hợp công trình công bố của tác giả (02 quyển): bìa, mục lục, nội dung bài báo
Phòng Sau đại học

31

[NCS] Bản nội dung trang thông tin những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt và tiếng Anh)/(Anh-ENG)
32

[NCS] Bản xác nhận chỉnh sửa theo ý kiến phản biện độc lập (03 bản)/(Anh-ENG)

V. Luận án tiến sĩ cấp Trường

33

[NCS] Phiếu đề nghị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường/(Anh-ENG) Phòng Sau đại học

34

[CBHD] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ cấp Trường của người hướng dẫn/(Anh-ENG)

35

[NCS] Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ học phí (có xác nhận Phòng Tài chính)

36

[NCS] Bản nội dung trang thông tin những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt và tiếng Anh)/(Anh-ENG)

37

[NCS] Bản in toàn văn luận án (10 quyển) 
[NCS] Tóm tắt luận án (10 quyển) 
[NCS] 01 CD chứa toàn bộ nội dung luận án:
• Toàn văn LATS;
• Tóm tắt LATS tiếng Việt;
• Tóm tắt LATS tiếng Anh;
• Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Việt;
• Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Anh;
• Tổng hợp công trình công bố quốc tế.
Kết quả kiểm tra sự trùng lặp (bản luận án cuối cùng)
 

38

[NCS] Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp Trường/(Anh-ENG)
BIỂU MẪU LIÊN QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
TT Nội dung Đơn vị tiếp nhận

1

Lý lịch khoa học

 

2

Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ

Phòng Sau đại học

3

Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn
4

Đơn đăng ký công bố ISI/SCOPUS của học viên bậc cao học

Khoa chuyên môn

5

Đơn đề nghị được bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn

6

Đơn đề nghị thay đổi - gia hạn thực hiện luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn

7

Nhật ký thực hiện luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn
8

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Khoa chuyên môn

9

Đơn đề nghị được bảo vệ luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn

10

Phiếu xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn
11

Đơn xin đăng ký học phần trễ hạn

Phòng Sau đại học

12

Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu

Khoa chuyên môn

13

Đơn xin đóng học phí trễ hạn

Phòng Sau đại học

14

Đơn xin hoãn thi/Đơn xin dự thi học phần hoãn thi

Phòng Sau đại học

15

Đơn đề nghị cấp bảng điểm sau đại học (Nộp đơn trực tuyến trong hệ thống thông tin học viên)

Phòng Sau đại học

16

Đơn đề nghị công nhận trình độ ngoại ngữ

Phòng Sau đại học

17

Đơn xin miễn học phần Triết học

Phòng Sau đại học
18

Đơn đề nghị xác minh văn bằng

Phòng Sau đại học
19

Đơn đề nghị phúc khảo bài thi

Phòng Sau đại học
20

Đơn xin công nhận điểm học phần

Phòng Sau đại học
21

Đơn xin công nhận điểm môn học

Phòng Đại học
22

Đơn xin nghỉ học tạm thời

Phòng Sau đại học
23

Hồ sơ đề nghị thôi học (Đơn đề nghị thôi học và xác nhận của phòng ban)

Phòng Sau đại học
24 Hướng dẫn cho sinh viên đăng ký ghi danh chương trình 4+1, xem thời khóa biểu và xem điểm trên hệ thống  
25

Hướng dẫn đăng ký học phần

 

26

Hướng dẫn đóng học phí

 
27

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ (Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩMẫu trình bày, Mẫu bìa đĩa CDMột số lỗi thường thấy, Mẫu tham khảo)

 
28 Phiếu giải trình chỉnh sửa luận văn thạc sĩ, Phiếu xác nhận thông tin (Nộp cùng quyển luận văn hoàn chỉnh sau bảo vệ)