Nhảy đến nội dung
x

Khoa chuyên môn

STT Khoa chuyên môn Phòng Điện thoại Email
1 Khoa Quản trị kinh doanh B004 (028) 3775-5067 k.qtkd@tdtu.edu.vn
2 Khoa Tài chính - Ngân hàng B003 (028) 3775-5025 khoatcnh@tdtu.edu.vn
3 Khoa Kế toán B007 (028) 3775-5034 khoaketoan@tdtu.edu.vn
4 Khoa Toán - Thống Kê C004 (028) 3775-5061 toanthongke@tdtu.edu.vn
5 Khoa Công nghệ thông tin C004 (028) 3775-5046 khoacntt@tdtu.edu.vn
6 Khoa Môi trường & BHLĐ C005 (028) 3775-5047 khoamtbhld@tdtu.edu.vn
7 Khoa Kỹ thuật công trình D005 (028) 3775-5036 khoaktct@tdtu.edu.vn
8 Khoa Khoa học ứng dụng C006 (028) 3775-5058 khud@tdtu.edu.vn
9 Khoa Luật B008 (028) 3776-0659 khoaluat@tdtu.edu.vn
10 Khoa Điện - Điện tử C008 (028) 3775-5028 khoadien@tdtu.edu.vn
11 Khoa Khoa học thể thao   (028) 3775-5026 fss@tdtu.edu.vn
12 Khoa Khoa học xã hội & nhân văn B009 (028) 3775-5063 khoaxhnv@tdtu.edu.vn
13 Khoa Mỹ thuật công nghiệp D701 (028) 3776-0662 mtcn@tdtu.edu.vn
14 Khoa Ngoại ngữ B005 (028) 3775-5033 khoangoaingu@tdtu.edu.vn
15 Viện Khoa học tính toán   (028) 3775-5055 incos@tdtu.edu.vn
16 Viện Tiên tiến khoa học vật liệu A0902 (028) 3775-5103 aimas@tdtu.edu.vn