Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

Thầy Duy.PNG

TS. Võ Hoàng Duy

Trưởng Phòng                    

Email: vohoangduy@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

TS. Thi Ngọc Bảo Dung

TS. Thi Ngọc Bảo Dung

Trợ lý Trưởng phòng

Email: thingocbaodung@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

Phạm Châu Anh Thy.jpg

ThS. Phạm Châu Anh Thy

Chuyên viên

Email: phamchauanhthy@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Chuyên viên

Email: nguyenthihongduyen1@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

NguyenngocKhueTu.jpg

Nguyễn Ngọc Khuê Tú

Chuyên viên phụ trách học vụ

Email: nguyenngockhuetu@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

Thau_hinh the.PNG

ThS. Trần Văn Thâu

Chuyên viên

Email: tranvanthau@tdtu.edu.vn

Phòng: B002