Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

Thầy Duy.PNG

TS. Võ Hoàng Duy

Trưởng Phòng                    

Email: vohoangduy(at)tdtu.edu.vn

Phòng: B002

Dr_D_N_M_Dang.jpg

GSTL. TS. Đặng Ngọc Minh Đức

Phó Trưởng phòng

Email: dangngocminhduc(at)tdtu.edu.vn

Phòng: B002

TS. Thi Ngọc Bảo Dung

GSTL. TS. Thi Ngọc Bảo Dung

Trợ lý Trưởng phòng

Email: thingocbaodung(at)tdtu.edu.vn

Phòng: B002

Phạm Châu Anh Thy.jpg

ThS. Phạm Châu Anh Thy

Chuyên viên

Email: phamchauanhthy(at)tdtu.edu.vn

Phòng: B002

NguyenngocKhueTu.jpg

Nguyễn Ngọc Khuê Tú

Chuyên viên phụ trách học vụ

Email: nguyenngockhuetu(at)tdtu.edu.vn

Phòng: B002

Thau_hinh the.PNG

Trần Văn Thâu

Chuyên viên

Email: tranvanthau(at)tdtu.edu.vn

Phòng: B002