Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

PGS.TS. Ngô Lê Minh

Quyền Trưởng Phòng                    

Email: ngoleminh@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

TS. Thi Ngọc Bảo Dung

Trợ lý Trưởng phòng

Email: thingocbaodung@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

TS. Nguyễn Hồ Khánh Vân

Trợ lý Trưởng phòng

Email: nguyenhokhanhvan@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Viên chức hành chính

Email: nguyenthihongduyen1@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

ThS. Trần Văn Thâu

Viên chức hành chính

Email: tranvanthau@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Liên

Viên chức hành chính

Email: nguyenthihuynhlien@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

CN. Nguyễn Mỹ Hảo

Viên chức hành chính

Email: nguyenmyhao@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

CN. Nguyễn Ngọc Khuê Tú

Viên chức hành chính

Email: nguyenngockhuetu1@tdtu.edu.vn

Phòng: B002

CN. Nguyễn Thị Thùy Dung

Viên chức hành chính

Email: nguyenthithuydung@tdtu.edu.vn

Phòng: B002