Nhảy đến nội dung
x

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN

 1. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2024
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2024 từ ngày 27/11/2024 đến 03/02/2025
 2. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2022 về sau)
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ/Đế án tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 từ ngày 02/01/2024 đến 31/07/2024
 3. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2024 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2020 về sau)
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2024 từ ngày 02/01/2024 đến 31/07/2024
 4. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2022 về sau)
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến 30/03/2024
 5. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2020 về trước)
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến 30/12/2023
 6. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023 từ ngày 03/01/2023 đến 05/07/2023