Nhảy đến nội dung
x

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN

 1. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2022 về sau)
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến 30/03/2024
 2. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2020 về trước)
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến 30/12/2023
 3. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023 từ ngày 03/01/2023 đến 05/07/2023
 4. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2022
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2022 từ ngày 01/07/2022 đến 30/12/2022
 5. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022 từ ngày 03/01/2022 đến 03/07/2022
 6. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 từ ngày 01/06/2021 đến 31/12/2021