Nhảy đến nội dung
x

Học phí học bổng

Học phí - Học bổng

Nhằm tạo điều kiện học tập và hỗ trợ về kinh tế cho người học Sau đại học ở tất cả các ngành đào tạo của ĐH Tôn Đức Thắng. Nhà Trường có chính sánh Học bổng nhằm thông qua hình thức giảm học phí dành cho đối tượng người học Cao học và Nghiên cứu sinh. Đối với người tham gia chương trình Sau tiến sĩ, nhà trường có chính sách hỗ trợ thông qua cam kết cụ thể công bố quốc tế ISI/SCOPUS đóng góp cho nhà trường.