Nhảy đến nội dung
x

Học bổng sau tiến sĩ

1. Mục đích

a) Học bổng sau tiến sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University Post-doc Scholarship: TDTU-PdS) là học bổng tài trợ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dành cho nghiên cứu viên có học vị tiến sĩ (NCV sau tiến sĩ);

b) TDTU-PdS có mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để NCV sau tiến sĩ tiến hành các công việc nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS)/Scopus (gọi tắt là bài báo WoS/Scopus).

Quy định áp dụng cho năm học 2023 - 2024

2. Đối tượng và tiêu chí

Người dự tuyển học bổng sau tiến sĩ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có học vị tiến sĩ với ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đào tạo-nghiên cứu của Trường;

b) Tuổi đời không quá 45 tuổi;

c) Là tác giả đứng đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ của ít nhất 02 công bố khoa học thuộc WoS đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật; 01 công bố khoa học thuộc WoS hoặc 02 công bố khoa học thuộc Scopus đối với các nhóm ngành kinh tế xã hội theo quy định về công bố khoa học của TDTU;

e) Thành thạo tiếng Anh chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh tốt;

f) Được chấp thuận bởi người hướng dẫn của TDTU;

g) Nộp đầy đủ hồ sơ được quy định tại mục 6.

3. Mức cấp học bổng

a) Học bổng sau tiến sĩ (chi theo từng quý) được tính dựa trên tổng kinh phí khoán theo sản phẩm khoa học được đăng ký như NCV kiêm nhiệm theo quy định hiện hành;

b) Trong thời gian làm NCV sau tiến sĩ được xem xét hỗ trợ chỗ ở theo quy định của TDTU (đối với NCV sau tiến sĩ là người nước ngoài; hoặc người Việt Nam có nhu cầu sống trong phạm vi khuôn viên thuộc quyền quản lý của TDTU);

c) Hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định 6.000.000 đồng/tháng (trong thời gian thực hiện nhiệm vụ NCV sau tiến sĩ theo quy định);

d) Trong thời gian theo làm NCV sau tiến sĩ được cung cấp chỗ làm việc, sử dụng các trang thiết bị của Trường để nghiên cứu.

4. Nhiệm vụ của NCV sau tiến sĩ được cấp học bổng

NCV sau tiến sĩ được cấp học bổng phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đăng ký nghĩa vụ chính bằng cách đăng ký sản phẩm khoa học cụ thể và có kế hoạch chi tiết để thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu khoa học (NCKH);

b) Sản phẩm khoa học tính trên bài báo WoS/Scopus theo quy định của TDTU. NCV sau tiến sĩ thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật phải đăng ký tối thiểu 01 công bố khoa học thuộc WoS hạng 08 tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ; Nhóm ngành Khoa học xã hội đăng ký tối thiểu 01 công bố khoa học thuộc WoS hạng 10 tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ. NCV sau tiến sĩ được đăng ký tối đa 02 công bố khoa học thuộc WoS/Scopus tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ;

d) Đăng ký nghĩa vụ phụ bằng cách thực hiện thêm một (01) trong các nghĩa vụ sau (ghi rõ trong kế hoạch làm việc và có minh chứng thực hiện);

  - Giảng dạy (lý thuyết + thực hành): giảng dạy tối thiểu 03 tín chỉ/năm đối với bậc đại học hoặc tối thiểu 02 tín chỉ/năm đối với bậc sau đại học;

  - Nghĩa vụ giảng dạy được ưu tiên thực hiện nếu Khoa/Viện không sắp xếp được lớp dạy thì lựa chọn 1 trong 2 nghĩa vụ sau:

  • Báo cáo chuyên đề về NCKH tại đơn vị quản lý: tối thiểu 04 chuyên đề/năm;
  • Báo cáo tại Hội thảo, Hội nghị quốc tế: tối thiểu 02 bài/năm (NCV sau tiến sĩ có bài báo cáo là tác giả ghi tên đầu, đúng chuyên ngành tại Hội thảo, Hội nghị quốc tế).
 
Quy định áp dụng cho năm học 2024 - 2025

2. Đối tượng và tiêu chí

Người dự tuyển học bổng sau tiến sĩ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Có học vị tiến sĩ với ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đào tạo-nghiên cứu của Trường;

  b) Tuổi không quá 45 tuổi;

  c) Là tác giả đứng đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ của ít nhất 04 công bố khoa học thuộc WoS đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên - kỹ thuật (KHTN-KT); 02 công bố khoa học thuộc WoS hoặc 04 công bố khoa học thuộc Scopus đối với các nhóm ngành khoa học xã hội (KHXH);

d) Có kế hoạch nghiên cứu và làm việc phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu/ định hướng đào tạo của đơn vị quản lý;

e) Được chấp thuận bởi người hướng dẫn của TDTU;

f) Nộp đầy đủ hồ sơ được quy định ở mục 6.

3. Mức cấp học bổng

a) Học bổng sau tiến sĩ chỉ được thanh toán sau khi công bố khoa học được nghiệm thu và NCV sau tiến sĩ hoàn thành tất cả nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Trong thời gian làm NCV sau tiến sĩ được xem xét hỗ trợ chỗ ở theo quy định của TDTU (đối với NCV sau tiến sĩ là người nước ngoài; hoặc người Việt Nam có nhu cầu sống trong phạm vi khuôn viên thuộc quyền quản lý của TDTU);

c) Hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định 6.000.000 đồng/tháng(trong thời gian thực hiện nhiệm vụ NCV sau tiến sĩ theo quy định);

d) Trong thời gian theo làm NCV sau tiến sĩ được cung cấp chỗ làm việc, sử dụng các trang thiết bị của Trường để nghiên cứu.

4. Nhiệm vụ của NCV sau tiến sĩ được cấp học bổng

NCV sau tiến sĩ được cấp học bổng phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đăng ký nghĩa vụ chính bằng cách đăng ký sản phẩm khoa học cụ thể và có kế hoạch chi tiết để thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu khoa học (NCKH);

b) Sản phẩm khoa học tính trên bài báo WoS/Scopus theo quy định của TDTU. NCV sau tiến sĩ thuộc nhóm ngành KHTN-KHKT phải đăng ký tối thiểu 01 công bố khoa học thuộc WoS hạng 08 tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ; Nhóm ngành KHXH đăng ký tối thiểu 01 công bố khoa học thuộc WoS hạng 10 tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ. TDTU là địa chỉ duy nhất và chỉ dùng email của TDTU. NCV sau tiến sĩ được đăng ký tối đa 02 công bố khoa học thuộc WoS/Scopus tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ;

c) Đăng ký nghĩa vụ phụ bằng cách thực hiện thêm hai (02) trong các nghĩa vụ sau (ghi rõ trong kế hoạch làm việc và có minh chứng thực hiện);

  TT

Công việc

Định mức

1

Giảng dạy (lý thuyết và/hoặc thực hành)

1 môn học/năm

Hướng dẫn luận án tiến sĩ

1 nghiên cứu sinh (tính cho 3 năm)

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ

1 học viên cao học/năm

Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề nghiên cứu đối với sinh viên đại học

2 sinh viên/năm

Hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

1 đề tài/năm

6

Tham gia phản biện/ hội đồng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của Trường

4 đề tài/năm

Tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Trường

2 luận văn/năm

Tham gia hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ các cấp tại Trường

1 hội đồng/năm

Báo cáo Journal Club với Khoa

2 báo cáo chuyên đề/năm

10

Báo cáo chuyên đề về nghiên cứu khoa học

4 chuyên đề/năm

11

Giới thiệu chuyên gia về Trường làm việc (seminar, hợp tác nghiên cứu, …)

2 chuyên gia/năm

12

Giới thiệu thành công NCV/giảng viên làm việc cho Trường

1 nhân sự/năm

13

Báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo khoa học chuyên ngành (báo cáo toàn văn/oral/poster)

2 báo cáo/năm

14

Tác giả đứng đầu bài báo được công bố trên tạp chí chưa được liệt kê trong cơ sở dữ liệu WoS/Scopus và không thuộc nhóm các tạp chí không được Trường tài trợ.

2 bài/năm

15

Tham gia hội thảo quốc tế với vai trò Trưởng phân ban (Session chairs)

1 hội thảo quốc tế/năm

16

Tham gia quá trình xuất bản/định dạng tạp chí Trường

1       issue/năm

d) Đến Trường làm việc ít nhất một lần đối với NCV cộng tác chưa từng đến Trường;

e) Không có dấu hiệu vi phạm liêm chính học thuật;

f) Các hoạt động khác do Trưởng đơn vị xem xét đề xuất, trình các đơn vị liên quan tham mưu và Hiệu trưởng phê duyệt

 

5. Tiêu chuẩn người hướng dẫn

Người hướng dẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Phải là giảng viên hoặc NCV cơ hữu của TDTU;

b) Là tác giả ghi tên đầu và/hoặc tác giả gửi bài/liên hệ của ít nhất:

  • Nhóm ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật: 04 công bố khoa học thuộc WoS theo quy định của TDTU;
  • Nhóm ngành kinh tế xã hội: 02 công bố khoa học thuộc WoS hoặc 04 công bố khoa học thuộc Scopus theo quy định của TDTU;
  • Chịu trách nhiệm và cam kết về kết quả đầu ra của NCV sau tiến sĩ mình hướng dẫn.

6. Hồ sơ xin cấp học bổng NCV sau tiến sĩ

a) Đơn xin cấp học bổng sau tiến sĩ;

b) Lý lịch khoa học (liệt kê đầy đủ kèm minh chứng các sản phẩm khoa học);

c) Bằng tiến sĩ (trong trường hợp bằng tiến sĩ do một cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công nhận bởi cục Quản lý chất lượng đối với người Việt Nam và hợp pháp hóa lãnh sự đối với người nước ngoài);

d) Kế hoạch nghiên cứu có xác định cụ thể số lượng và thứ hạng sản phẩm khoa học và nhiệm vụ kiêm nhiệm. Kế hoạch nghiên cứu phải được xác nhận bởi người hướng dẫn và đơn vị quản lý.

e) Thư chấp thuận của người hướng dẫn có bảo lãnh tối thiểu 30% chỉ tiêu đăng ký của ứng viên;

f) Thư giới thiệu của 2 chuyên gia, trong đó có 01 chuyên gia là người hướng dẫn luận án tiến sĩ;

g) Ứng viên là người nước ngoài (hồ sơ cần cung cấp gồm văn bằng tiến sĩ, chứng minh kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên, giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, hộ chiếu tất cả được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch và sao y công chứng).

* Trường hợp đăng ký học bổng sau tiến sĩ lần 2 trở đi, NCV sau tiến sĩ phải nộp các hồ sơ tại khoản a, b, d, e của mục 6 và kèm theo kết quả nghiệm thu nghĩa vụ học bổng của năm gần nhất được Hiệu trưởng phê duyệt.

* Trường hợp NCV sau tiến sĩ nhận học bổng được tài trợ toàn phần bởi người hướng dẫn thì NCV sau tiến sĩ phải nộp các hồ sơ a, b, c và Thư chấp thuận của người hướng dẫn.

* Trường hợp ứng viên là người nước ngoài bắt buộc phải dự tuyển thêm vào vị trí Trợ lý NCV cơ hữu và thực hiện quy trình như quy trình tuyển dụng, phải đáp ứng đủ hồ sơ theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại khoản g) để đáp ứng được xin giấy phép lao động và Visa làm việc tại Việt Nam. Trường chỉ thực hiện chi cấp học bổng cho ứng viên sau khi ứng viên ký hợp đồng lao động với Trường.

7. Trách nhiệm và nghĩa vụ của NCV sau tiến sĩ

7.1 Nghĩa vụ của NCV sau tiến sĩ

a) Thực hiện đúng các quy định của Nhà trường và Thỏa thuận học bổng TDTU-PdS đã ký với Nhà trường;

b) Sản phẩm nghiên cứu khoa học phải đúng quy định. Các bài báo phải được tạp chí chấp nhận đăng hoặc đã đăng và chưa được sử dụng cho bất kỳ mục đích nghiệm thu nào khác tại TDTU; cũng như phải có thời hạn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ học bổng TDTU-PdS. Việc gia hạn thêm thời gian nộp sản phẩm (nếu có) do Hiệu trưởng quyết định;

c) NCV sau tiến sĩ phải tuân thủ cách ghi địa chỉ và email trong các công bố theo quy định sau:

+ Đối với cá nhân của Viện/Trung tâm/Phòng/Ban thuộc Trường

  • Địa chỉ công bố gồm:

Laboratory of …/… Research Group (nếu NCV-VC-NLĐ có tham gia Phòng/Nhóm NC), Institute ……, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam

Faculty of……, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Địa chỉ email:..............@tdtu.edu.vn

Việc ghi thêm địa chỉ công bố và/hoặc địa chỉ email khác phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Đối với cá nhân của Khoa thuộc Trường

  • Địa chỉ công bố gồm:

… Research Group (nếu NCV-VC-NLĐ có tham gia Nhóm NC của Khoa), Faculty of ...…, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Địa chỉ email: ...............@tdtu.edu.vn

Việc ghi thêm địa chỉ công bố và/hoặc địa chỉ email khác phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

(Không chấp nhận bất kỳ địa chỉ và email của cơ quan trong và ngoài nước nào khác).

+ Trường hợp tạp chí yêu cầu ghi rõ thông tin địa chỉ của Trường, NCV sau tiến sĩ phải ghi rõ và đúng các thông tin như sau: “..., Ton Duc Thang University, No. 19 Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam”.

* Trường hợp NCV sau tiến sĩ nhận học bổng từ người hướng dẫn vẫn phải đảm bảo tối thiểu ghi thông tin địa chỉ và email của TDTU trong công bố như trên.

d) NCV sau tiến sĩ phải nộp báo cáo tiến độ nghiên cứu định kỳ 03 tháng/lần, báo cáo phải trình bày theo mẫu của TDTU, báo cáo trình bày chi tiết và định lượng về tiến độ, kết quả nghiên cứu như đã đăng ký trong Kế hoạch nghiên cứu. Báo cáo phải có ý kiến nhận xét của người hướng dẫn và đơn vị tiếp nhận NCV sau tiến sĩ;

e) Trong thời gian nhận TDTU-PdS theo Thỏa thuận học bổng, NCV sau tiến sĩ làm việc toàn thời gian (hoặc bán thời gian nếu được Hiệu trưởng phê chuẩn) chịu sự quản lý bởi người hướng dẫn, Phòng Sau đại học và đơn vị tiếp nhận NCV sau tiến sĩ.

7.2. Trách nhiệm của NCV sau tiến sĩ khi không hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu

a) Trong trường hợp NCV sau tiến sĩ không hoàn thành đủ chỉ tiêu nghiên cứu đã đăng ký (được đính kèm hoặc ghi rõ trong Thỏa thuận học bổng), thì NCV sau tiến sĩ sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả cho Trường 50% giá trị phần chỉ tiêu nghiên cứu chưa hoàn thành. Trường hợp NCV sau tiến sĩ hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu đúng với sản phẩm khoa học đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ phụ, thì NCV sau tiến sĩ sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả cho Trường 20% giá trị phần chỉ tiêu nghiên cứu chưa hoàn thành. Trường hợp NCV sau tiến sĩ hoàn thành vượt chỉ tiêu nghiên cứu theo sản phẩm khoa học đã đăng ký (vượt trội về thứ hạng) sẽ được thưởng phần chênh lệch tương ứng thứ hạng tạp chí theo quy định của Trường;

b) NCV sau tiến sĩ không hoàn thành có thể được xin gia hạn tối đa không quá 2 lần; mỗi lần không quá 6 tháng; đơn vị quản lý nhận đơn xin gia hạn của NCV sau tiến sĩ và tiến hành thủ tục xin gia hạn cho NCV sau tiến sĩ; việc gia hạn do Hiệu trưởng quyết định./. 

8. Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ

Phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Địa chỉ: Phòng B002, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 3775-5059
Website: http://grad.tdtu.edu.vn

Email: sdh@tdtu.edu.vn