Nhảy đến nội dung
x

Học bổng chương trình 4+1

Học bổng dành cho sinh viên TDTU tham gia chương trình 4+1:

1. Đối tượng: sinh viên đang học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đủ điều kiện và đăng ký tham gia chương trình 4+1 sẽ được xét cấp học bổng đối với các học phần của chương trình 4+1 trong năm học 2023 - 2024. Giá trị học bổng được tính tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần và được chi trả cuối học kỳ chỉ khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của chương trình 4+1.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào điểm trung bình tích lũy bậc đại học, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo điểm trung bình tích lũy tại học kỳ xét học bổng.

3. Mức học bổng

  • Học bổng 50% cho từng học phần: sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên đăng ký các học phần.
  • Học bổng 30% cho từng học phần: sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 đến nhỏ hơn 8.0 (thang điểm 10) đăng ký các học phần.

*Giá trị học bổng được tính tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần và được chi trả cuối học kỳ chỉ khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của chương trình 4+1. Những học phần sinh viên học lại lần 2, học cải thiện trong chương trình 4+1 sẽ không được cấp học bổng.

4. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng của sinh viên 4+1

  • Đơn đề nghị cấp học bổng (tại đây);

  • Bản chính bảng điểm tích lũy bậc đại học của Trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ.