Nhảy đến nội dung
x

Học bổng chương trình 4+1

Học bổng dành cho sinh viên TDTU tham gia chương trình 4+1:

 • Học bổng 50% cho từng học phần (không áp dụng cho học phần chung):
  • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên đăng ký các học phần chuyên ngành;
 • Học bổng 30% cho từng học phần (không áp dụng cho học phần chung):
  • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 đến nhỏ hơn 8.0 (thang điểm 10) đăng ký các học phần chuyên ngành;
 • Học bổng 25% cho từng học phần:
  • Sinh viên đăng ký các học phần chung (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học);
  • Sinh viên không thuộc 02 đối tượng trên đăng ký các học phần chuyên ngành.

*Giá trị học bổng được tính tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần và được chi trả cuối học kỳ chỉ khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của chương trình 4+1.

Hồ sơ đề nghị cấp học bổng của sinh viên 4+1

 1. Đơn đề nghị cấp học bổng (tại đây);

 2. Bản điểm tích lũy bậc đại học (có mộc đỏ của trường).