Nhảy đến nội dung
x

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN

 1. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 từ ngày 02/01/2020 đến 08/07/2020
 2. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019 từ ngày 01/07/2019 đến 31/12/2019
 3. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019 từ ngày 07/01/2019 đến 02/07/2019
 4. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 từ ngày 02/07/2018 đến 31/12/2018