Nhảy đến nội dung
x

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN

 1. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022 từ ngày 03/01/2022 đến 03/07/2022
 2. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 từ ngày 01/06/2021 đến 31/12/2021
 3. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 từ ngày 04/01/2021 đến 12/07/2021
 4. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020 từ ngày 01/07/2020 đến 31/12/2020
 5. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 từ ngày 02/01/2020 đến 08/07/2020
 6. Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019
  Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019 từ ngày 01/07/2019 đến 31/12/2019