Nhảy đến nội dung
x

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN/LUẬN ÁN

 1. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán ngày 14/06/2024

  Vào lúc 13h30 ngày 14/06/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán (8340301)

 2. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán ngày 14/06/2024

  Vào lúc 14h00 ngày 14/06/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán (8340301)

 3. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (24/05/2024)

  Vào lúc 08h00 ngày 24/05/2024 tại Phòng F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh 

 4. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (24/05/2024)

  Vào lúc 09h00 ngày 24/05/2024 tại Phòng F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh 

 5. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (24/05/2024)

  Vào lúc 08h30 ngày 24/05/2024 tại Phòng F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh 

 6. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học (18/05/2024)

  Vào lúc 13h00 ngày 18/05/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học