Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)

Giới thiệu 

Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật môi trường nhằm mục tiêu đào tạo những chuyên gia nắm vững lý thuyết chuyên môn về Kỹ thuật môi trường; có trình độ kỹ năng thực hành cao; có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm; có khả năng sáng tạo và năng lực phát hiện nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bằng các giải pháp kỹ thuật công nghệ cũng như có khả năng tổ chức và thực hiện những đề tài hay chương trình nghiên cứu khoa học, và tham gia giảng dạy ở các bậc học. 

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

 

Mã số    học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

Phần kiến thức chung

15

   

 FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

 SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

 IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

12

   

EL702010 

Quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường

Biological process in Environmental engineering

2

2 0

EL702020 

Quá trình hóa lý trong kỹ thuật môi trường

Physichemical process in environmental engineering

2

2 0

EL702030 

Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại nâng cao

Advanced solid waste and hazardous waste treatment technology

2

2 0
EL702040 Kỹ thuật xử lý nước cấp nâng cao Advanced water treatment engineering 2 2 0

EL702050 

Kỹ thuật xử lý nước thải nâng cao

Advanced wastewater treatment engineering

2

2 0

EL702060 

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí nâng cao

Advanced air pollution control engineering

2

2 0

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 18 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

18

   

EL702070 

Kỹ thuật sinh thái

Ecological engineering

2

2 0

EL702080 

Phân tích số liệu môi trường

Environmental data analysis and interpretation

2

2 0

EL702090 

Độc học sinh thái

Ecotoxicology

2

2 0

EL702100 

Mô hình hóa môi trường

Environmental modelling

2

2 0

EL702110 

Kỹ thuật quan trắc môi trường

Environmental monitoring technology

2

2 0

EL702120 

Kỹ thuật phân tích môi trường

Environmental analysis technology 

2

2 0

EL702130 

Kỹ thuật kiểm soát ồn và rung

Noise and vibration control technologies

2

2 0

EL702140 

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất

Land contamination treatment techniques

2

2 0

EL702150 

Công nghệ màng trong kỹ thuật môi trường

Membrane technology in environmental engineering

2

2 0

EL702160 

Tái chế chất thải

Waste recycling

2

2 0

EL702170 

Ứng dụng GIS ngành môi trường

Applied geographic information system in Environmental engineering

2

2 0

EL702180 

Thực nghiệm xử lý chất thải

Experimental of waste treatment techniques 

2

1 1

EL702190 

Thực nghiệm phân tích môi trường

Experimental of environmental analysis  techniques 

2

1 1

EL702200 

Kinh tế môi trường

Environmental economics

2

2 0

EL702210 

Đánh giá tác động môi trường – Đánh giá môi trường chiến lược

Environmental Impact and Strategic Assessment

2

2 0

EL702220 

Quy hoạch môi trường

Environmental Planning

2

2 0

EL702230 

Biến đổi khí hậu: Giảm thiểu và thích ứng

Climate Change: Mitigation and Adaptation

2

2 0

EL702240 

Quản lý năng lượng

Energy management

2

2 0

EL702250 

Quản lý rủi ro sức khỏe môi trường

Environmental Risk Management

2

2 0

EL702260 

Quản lý tài nguyên nước

Water Resources Management

2

2 0

EL702270 

Quản lý mạng lưới cấp thoát nước

Water supply and drainage network management

2

2 0

EL702280 

Xây dựng và quản lý dự án môi trường

Environmental project design and management

2

2 0
EL701050 Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro Hazard Identification and Quantified Risk Analysis 2 2 0
EL701220 Hệ thống quản lý môi trường EMS Enviromental Management System 2 2 0
EL701240 Giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm Pollution Minimization and Prebention 2 2 0

EL702290 

Chuyên đề nghiên cứu về quản lý môi trường

Advanced Topics in Environmental management

2

2 0

EL702300 

Chuyên đề nghiên cứu về quản lý tài nguyên

Advanced Topics in Natural resource management

2

2 0

EL702310 

Chuyên đề nghiên cứu về công nghệ môi trường

Advanced Topics in Environmental technology

2

2 0

Luận văn thạc sĩ

 

15

   

EL702000 

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

   

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành