Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 07/11/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 07/11/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 04/11/2022)

Từ 7h30 ngày 04/11/2022, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 27/10/2022)

Từ 7h30 ngày 27/10/2022, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 23/10/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 23/10/2022, tại phòng họp C010 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 22/10/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 22/10/2022, tại phòng họp C010 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 26/10/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 26/10/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 15/10/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 15/10/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 11/10/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 11/10/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 08/10/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 08/10/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (8520208).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 01/10/2022)

Vào lúc 10h00 ngày 01/10/2022 tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (8520301).

Subscribe to Đề tài Luận văn/Luận án