Nhảy đến nội dung
x
Thông báo điều chỉnh và bổ sunng lịch thi HK1/2021-2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi
Thông báo điều chỉnh lịch thi học phần Pháp văn 1 trong HK1/2021-2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Lịch thi cuối kỳ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (nhóm 24) trong HK2/2020-2021
Lịch thi cuối kỳ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (nhóm 24) trong HK2/2020-2021
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Lịch thi tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ đợt 2, tháng 12/2020
Lịch thi tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ đợt 2 vào ngày 19/12/2020
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ đợt 1, tháng 08/2020
Lịch thi tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ đợt 1 vào ngày 01/08/2020
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020
Lịch thi tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ đợt 2, tháng 12/2019
Lịch thi tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ đợt 2 vào ngày 07 và 08/12/2019
Subscribe to Lịch thi