Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2021-2022 dành cho người học sau đại học

Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2021-2022 dành cho người học sau đại học như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1, học viên và nghiên cứu sinh;

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 27/09/2021 đến 26/11/2021;

3/ Thông tin chi tiết về học phí: Xem thông tin trong mục thông báo và mục học phí trên cổng thông tin học viên;

4/ Khuyến khích đóng học phí theo hình thức chuyển khoản;

5/ Thông tin liên hệ khi thắc mắc về học phí:

  + Điện thoại: 0911 891 098 – 0915 149 232;

  + Email: tuition@tdtu.edu.vn;

  

Thẻ