Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (12/04/2018)

Ngày 12/04/2018, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101)

STT MSSV Họ và tên  Chuyên ngành Tên đề tài luận văn
1 156005010 Đinh Phong Quang Khoa học máy tính Phát hiện hệ thống nhận dạng biển số xe theo thời gian thực
2 901624M Nguyễn Xuân Thu Khoa học máy tính Ứng dụng Hidden Markov Model trong bài toán phân loại packer