Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (27/09/2017)

Ngày 27/09/2017, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Tên đề tài luận văn
1 910675Q Trần Tấn Quang Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
2 910687Q Hồ Thị Tường Vi Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công chức ngành thống kê trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3 910803Q Nguyễn Hoài Văn Mối quan hệ giữa sự xung đột trong công việc - gia đình đến sự cam kết tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp xây dựng tại Gia Lai
4 910817Q Thân Thanh Lịch Tác động của không khí tổ chức đến sự thoả mãn công việc của viên chức Tổng công ty 15 (Binh đoàn 15)
5 910835Q Nguyễn Văn Trực Tác động của hài lòng trong công việc đến cam kết gắn bó của người lao động tại viễn thông Gia Lai