Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 27/02/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 27/02/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196005003 Nguyễn Văn Khoa 20/10/1979 Kết chuỗi con trên nhiều chuỗi dữ liệu thời gian dựa vào mảng hậu tố