Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 6/2024

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 6/2024

STT THỜI GIAN CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN
ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP
1 03-05/6/2024 Gửi Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2024 cho các đơn vị có liên quan P.SĐH  
2 06/6/2024 Công bố Danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp P.SĐH Các Khoa;
Học viên.
3 06 - 10/6/2024 Tiếp nhận phản hồi từ các Khoa và học viên P.SĐH Các Khoa;
Học viên.
4 11/6/2024 Chuyển danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho:
+ P. Tài chính: xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện: kiểm tra việc nộp luận văn ThS tại Thư viện, công bố luận văn ThS trên website Thư viện;
+ P. CTHS-SV: xác nhận lại thông tin nhân thân, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
P.SĐH;
Thư viện;
P. Tài chính;
P. CTHS-SV.
 
5 14/6/2024 + P. Tài chính: chuyển kết quả xác minh học phí về P.SĐH;
+ Thư viện: gửi xác nhận nộp + công bố luận văn ThS về P.SĐH;
+ P. CTHS-SV: phản hồi kết quả xác nhận thông tin dữ liệu.
P. Tài chính;
Thư viện;
P. CTHS-SV.
P.SĐH
6 14-15/6/2024 + Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên;
+ Gửi Danh sách đề nghị công nhận học viên tốt nghiệp về P. TTPC&AN và Khoa.
+ Đề nghị Khoa gửi đề xuất học viên đạt thành tích cao trong học tập/nghiên cứu (VD: Có bài báo khoa học uy tín, xếp hạng cao trong quá trình học tập, tốt nghiệp loại giỏi trước tiến độ...)
P.SĐH Khoa;
Học viên;
P. TTPC&AN.
7 17-18/6/2024 Phòng KT&KĐCL và P.TT PC&AN kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp của học viên P. KT&KĐCL
P. TTPC&AN
P.SĐH
8 27/6/2024 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ  Hội đồng xét tốt nghiệp P.SĐH;
P. KT&KĐCL;
P. Tài chính;
P. CTHS-SV;
Khoa.
9 28/6/2024 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp thạc sĩ  P.SĐH Khoa
10 28/6 - 03/7/2024 P. SĐH gửi dữ liệu học viên tốt nghiệp:
+ P. KT&KĐCL;
+ Thư viện;
+ P. QTTB;
+ P. Tài chính;
+ P. CTHS-SV;
+ P. Điện toán-Máy tính;
+ TT. HTDN&CSV;
+ Các Khoa.
P.SĐH P. KT&KĐCL;
Thư viện;
P. QTTB;
P. Tài chính;
P. CTHS-SV;
P. ĐT-MT;
TT.HTDN&CSV;
Các Khoa.
11 03/7/2024 Trình QĐ công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập/nghiên cứu theo Đề xuất của Khoa (nếu có) P.SĐH Các Khoa
12 03 - 17/7/2024 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN  P. KT&KĐCL P. TT PC&AN
13 03 - 24/7/2024 In và trình ký Phụ lục văn bằng P.SĐH  
14 10 - 17/7/2024 P. CTHS-SV in Giấy khen theo QĐ (nếu có) P. CTHS-SV  
15 Dự kiến 10/2024 Lễ tốt nghiệp Ban tổ chức sự kiện Khoa;
P.SĐH;
P. CTHS-SV