Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên 4+1, Học viên sau đại học; 
  • Thời khóa biểu: Xem tại đây;
  • Thời gian: 08h00 ngày 12/7/2024 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 14/7/2024.

Đối với sinh viên chưa ghi danh chương trình 4+1: 

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2024-2025

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 HK1/2024-2025 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

  • Đối tượng: Học viên sau đại học; 
  • Thời khóa biểu: Xem tại đây;
  • Thời gian: 08h00 ngày 07/6/2024 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 10/6/2024 (Thứ 2).

*Lưu ý:

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 3 năm học 2023-2024 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 3 năm học 2023-2024 (đợt bổ sung)
Lịch đăng ký học phần HK2/2023-2024

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần HK 2/2023-2024 như sau:

  • Đối tượng: Học viên thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ
  • Đợt 1: Từ 08h00 ngày 01/12/2023 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 04/12/2023 (Thứ 2)
  • Đợt 2: Từ 08h00 ngày 22/12/2023 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 25/12/2023 (Thứ 2)

 Lưu ý: 

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2023 - 2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2023 - 2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK2/2022 - 2023
Kế hoạch đăng ký học phần HK2/2022 - 2023
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022 (đợt bổ sung)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022 đợt bổ sung
Subscribe to đăng ký học phần