Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đợt 04 dành cho người học sau đại học

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đợt 04 dành cho người học sau đại học như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1, học viên và nghiên cứu sinh;

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 02/06/2021 đến 03/06/2021;

3/ Hình thức đóng học phí: Xem thông tin trên cổng thông tin học viên;

4/ Thông tin liên hệ: tuition@tdtu.edu.vn.

Thẻ