Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc ghi danh và đăng ký học phần thuộc chương trình 4+1 đợt 2 trong năm học 2021-2022

Phòng Sau đại học thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong năm học 2021-2022 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên trình độ đại học đang học tại Trường từ năm 3 trở đi (so với năm tuyển sinh);

+ Điều kiện khi ghi danh:

  • Sinh viên tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh tham gia chương trình 4+1;
  • Ngành đào tạo trình độ đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; nếu ngành đào tạo trình độ đại học không nằm trong danh mục ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ phải được Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý.

+ Thời gian ghi danh: Từ 08h00 ngày 09/12/2021 đến 17h00 ngày 16/12/2021;

+ Hướng dẫn ghi danh xem tại đây;

+ Thời gian đăng ký học phần chương trình 4+1: Từ 08h00 ngày 14/12/2021 đến 17h00 ngày 16/12/2021;

+ Thời khóa biểu: tại đây;

+ Quy định số tín chỉ khi thực hiện đăng ký học phần: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ; riêng sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù được đăng ký học và tích lũy tối đa 30 tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ.

Thông tin chi tiết chương trình 4+1 xem tại đây;

Lưu ý:

+ Sinh viên cần thực hiện ghi danh trước khi thực hiện đăng ký học phần;

+ Sinh viên đã thực hiện ghi danh thì xem thông tin về kế hoạch đăng ký học phần;

+ Sinh viên xem chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi đăng ký tại đây;

+ Sinh viên khoa Ngoại ngữ đọc kỹ điều kiện trước khi đăng ký tại đây;

+ Sinh viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần. Các nhóm học phần có thời gian và địa điểm học khác nhau;

+ Sinh viên kiểm tra tài khoản thông tin học viên để đảm bảo đăng nhập được trước khi lịch đăng ký diễn ra;

+ Sinh viên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn "Hướng dẫn ĐKMH". Xem thời khóa biểu tổng quát để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công;

+ Sinh viên đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí theo thông báo của Phòng Tài chính. Phòng Sau đại học sẽ xử lý vụ đối với các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ học phí so với quy định;

+ Sau thời gian đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa lại và học viên sẽ không thực hiện việc đăng ký học phần được nữa. Phòng Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký học phần trễ hạn, đăng ký sai nhóm, hủy học phần với bất kỳ sinh viên nào, với bất kỳ lý do nào.