Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 11/12/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 11/12/2022, tại phòng họp B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196005044 Trần Thanh Phong 28/11/1980 Đánh giá hiệu năng mạng chuyển tiếp đa chặng sử dụng truyền thông cộng tác trong môi trường can nhiễu đồng kênh
2 201805003 Hoàng Văn Mạnh 19/02/1982 Tối ưu hiệu năng xác suất dừng cho mạng giải mã chuyển tiếp với điều kiện ràng buộc xác suất chặn tại nút nghe lén