Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điều chỉnh Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điều chỉnh một số thông tin đã ban hành trong Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:
I. Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (thông báo số 1773/TB-TĐT ngày 01/7/2022 và thông báo số 1795/TB-TĐT ngày 05/7/2022).
1. Kế hoạch xét hồ sơ và công bố kết quả tuyển sinh (dự kiến):
+ Thời gian xét hồ sơ: 18/10/2022;
+ Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 31/10/2022;
+ Thời gian nhập học: 25, 26/11/2022.
2. Thời gian đào tạo dự kiến: từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2024.
II. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2022 số 1774/TB-TĐT ngày 01/7/2022.
1. Kế hoạch xét hồ sơ và công bố kết quả tuyển sinh (dự kiến):
+ Thời gian xét hồ sơ: 18/10/2022;
+ Thời gian bảo vệ đề cương nghiên cứu: 19/10/2022 - 22/10/2022;
+ Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 31/10/2022;
+ Thời gian nhập học: 25, 26/11/2022.
2. Thời gian đào tạo dự kiến: 
+ Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ ngành phù hợp là 03 năm (36 tháng), từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2025;
+ Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ đối với người người có bằng tốt nghiệp đại học là 04 năm (48 tháng), từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2026.