Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tạm dừng lịch làm việc của Phòng Sau đại học

Phòng Sau đại học thông báo về việc tạm dừng lịch làm việc trong các ngày 23, 25, 26 và 27/06/2018 để thực hiện nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018.

Phòng Sau đại học làm việc bình thường từ ngày 28/06/2018.

Thẻ