Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-ke-hoach-to-chuc-tot-nghiep-thac-si

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt 04/2019

STT

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

1

13-14/02/2019

Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp

(công bố trên hệ thống thông tin học viên)

2

15-19/02/2019

Tiếp nhận phản hồi từ khoa/học viên

3

20-28/02/2019

Học viên bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp (nếu được yêu cầu)

4

18/03/2019

Công bố danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp

5

08/04/2019

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp

6

26/04/2019

Lễ tốt nghiệp (dự kiến)

*Học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ phải chỉnh sửa Luận văn theo kết luận của Hội đồng và nộp quyển Luận văn đóng bìa theo Quy định kèm 01 đĩa CD ghi toàn văn nội dung Luận văn trước ngày 04/03/2019 để xét tốt nghiệp đợt tháng 04/2019. Học viên hoàn thành chỉnh sửa Luận văn và nộp Quyển Luận văn sau ngày 04/03/2019 sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt sau.

Học viên tham khảo Điều 40 của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ: http://grad.tdtu.edu.vn/dao-tao/qui-che