Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 29/05/2020)

Ngày 29/05/2020, bắt đầu lúc 8:00, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301):

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176003012 Phạm Thị Thanh Mai 11/12/1995 Mối quan hệ của hành vi điều chỉnh lợi nhuận và khả năng hoạt động liên tục trong kế toán: Thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoản TP.HCM
2 166003046 Nguyễn Thị Ái Thương 14/08/1990 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ về cấp phát ngân sách tại các phòng tài chính kế hoạch huyện, thị xã tỉnh Gia Lai