Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 02/03/2023)

Vào lúc 13h00 ngày 02/03/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 202807011 Võ Thế Vinh 07/02/1982 Chỉnh hóa Tikhonov cho phương trình tích chập một chiều
2 202807012 Đỗ Minh Vũ 27/01/1983 Đạo hàm diamond cho lớp các hàm mờ trên time scales
3 202807006 Huỳnh Chí Thiện 14/08/1985   Tổng quan một số nghiên cứu mới về điều kiện tối ưu, tính toàn cục của nghiệm, và quan hệ đối ngẫu trong tối ưu véc tơ
4 202807005 Lương Thanh Sáng  28/07/1983 Đánh  giá  gradient  cho  một lớp  các  bài  toán  elliptic  tựa  tuyến tính