Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

Giới thiệu 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Bảo hộ lao động nhằm mục tiêu đào tạo những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực  kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động; có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực thi các giải pháp đảm bảo an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất. 
Thạc sĩ bảo hộ lao động có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm; có khả năng  phân tích và đánh giá các hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, có kỹ năng tốt để phát hiện các mối nguy tiềm ẩn trong sản xuất.
Bên cạnh đó, chương trình còn đào tạo cho học viên khả năng tổ chức và thực hiện các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học và tham gia giảng dạy ở các bậc học.

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

Phần kiến thức chung

15

   

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

10

   

EL701010

Quản lý an toàn lao động

Labour Safety Management

2

2 0

EL701020

Quản lý vệ sinh lao động

Industrial Hygiene Management

2

2 0

EL701030

Sức khỏe nghề nghiệp

Occupational Health

2

2 0

EL701040

Quản lý sự cố

Incident Management

2

2 0

EL701050

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Hazard Identification and Quantified Risk Analysis

2

2 0

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 20/46 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

20

   

EL701060

Kỹ thuật xử lý môi trường lao động

Working Environment Treatment Techniques

2

2 0

EL701070

Ergonomics

Ergonomics

2

2 0

EL701080

Tiếng ồn

Noise

2

2 0

EL701090

Bức xạ

Radiation

2

2 0

EL701100

Quản lý an toàn hóa chất

Chemical Safety Management

2

2 0

EL701110

Ứng phó khẩn cấp

Emergency Response Planning

2

2 0

EL701120

Lập kế hoạch HSE

Safety Health and Environmental Program

2

2 0

EL701130

Chương trình quản lý sự thay đổi

Management of Change

2

2 0

EL701140

Độc chất công nghiệp

Industrial Toxicology

2

2 0

EL701150

Huấn luyện an toàn lao động

Safety Training

2

2 0

EL701160

An toàn không gian hạn chế

Safety Confined Space

2

2 0

EL701170

Thực hành sơ cấp cứu

Practise First Aid

2

2 0

EL701180

Kiểm soát khí thải doanh nghiệp

Enterprise Emissions Control

2

2 0

EL701190

Kiểm soát chất thải rắn doanh nghiệp

Enterprise Solid waste Control

2

2 0

EL701200

Kiểm soát nước thải doanh nghiệp

Enterprise Wastewater Control

2

2 0

EL701210

Quản lý chất thải nguy hại

Toxic and Hazardous Waste Management

2

2 0

EL701220

Hệ thống quản lý môi trường EMS

Environmental Management System

2

2 0

EL701230

Hệ thống Quản lý QHSE

HSE and Quality Management Systems

2

2 0

EL701240

Giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm

Pollution Minimization and Prevention

2

2 0

EL701250

Chuyên đề nghiên cứu Xây dựng tiêu chí đánh giá HSE tại doanh nghiệp

Advanced Topics in
Establishing Criterias for Evaluating the HSE in Enterprise

2

2 0

EL701260

Chuyên đề nghiên cứu về Quản lý bảo hộ lao động

Advanced Topics in
Labour Safety Management

2

2 0

EL701270

Chuyên đề nghiên cứu về Quản lý vệ sinh lao động

Advanced Topics in
Industrial Hygiene Management

2

2 0

EL701280

Chuyên đề nghiên cứu về Kỹ thuật xử lý môi trường lao động

Advanced Topics in
Working Environment Treatment Techniques

2

2 0
EL701290 Chuyên đề xử lý nước thải nâng cao Advanced Topics in Wasterwater Treatment 2 2 0
EL701300 Chuyên đề kiểm soát chất thải rắn nâng cao Advanced Topics in Solid watse management 2 2 0

Luận văn thạc sĩ

 

15

   

EL701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

   

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành