Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Kế toán (8340301)

Giới thiệu 

Ngoài việc tập trung đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và đại học. Khoa kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng còn có sứ mệnh đào tạo sau đại học như bậc thạc sĩ và hiện đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ xin mở bậc đào tạo tiến sĩ kế toán. Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực kế toán có chất lượng cao, có suy nghĩ độc lập và có khả năng tiếp cận và phát triển khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

A. Học phần chung bắt buộc

15

   

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

B. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

11

   

MS701410

Thống kê kinh doanh

Business Statistic

3

3 0

AC701010

Lý thuyết kế toán

Accounting Theory

2

2 0

AC701030

Kế toán tài chính nâng cao

Advanced Financial Accounting

3

3 0

AC701020

Kế toán quản trị nâng cao

Advanced Managerial Accounting

3

3 0

B.2 Các học phần cơ sở ngành tự chọn (chọn 04/06 tín chỉ)

4

   

BA701290

Kinh tế học quản lý

Management Economic

2

2 0

AC701130

Công cụ xử lý và phân tích dữ liệu (*)

Tools for processing and analyzing data

2

2 0

AC701050

Pháp luật về kế toán và kiểm toán

Law of Accounting & Auditing

2

2 0

B.3 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 15/30 tín chỉ)

15

   

AC701140

Chuyên đề nâng cao Kế toán tài chính (**)

Seminar in Financial Accounting

1

1 0

AC701150

Chuyên đề nâng cao Hệ thống thông tin Kế toán (**)

Seminar in Accounting Information System

1

1 0
AC701060 Kiểm toán nâng cao (1) (*) Advanced Auditing 3 3 0
FB701090 Tài chính quốc tê International Finance 2 2 0

BA701030

Quản trị dự án

Project Management

2

2 0

AC701070

Kế toán quốc tế

International Accounting

3

3 0

AC701080

Quản trị Tài chính (2)(*)

Financial Management

3

3 0

AC701090

Hệ thống thông tin Kế toán (1)(*)

Accounting Information System

3

3 0

BA701080

Quản trị chiến lược nguồn nhân lực

Strategic Human Resource Management

3

3 0

FB701180

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

3

3 0

AC701100

Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Kế toán (2)

Research Methodology in Accounting

2

2 0

AC70110

Chuyên đề nghiên cứu 1 (2) (*)

Project 1

2

2 0

AC701120

Chuyên đề nghiên cứu 2 (2)

Project 2

2

2 0

C. Luận văn thạc sĩ

 

15

   
AC701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

0 0

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ  = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

               = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành

(1)    Nhóm học phần tự chọn học kỳ 1

(2)   Nhóm học phần tự chọn học kỳ 2

(*)   Các môn tự chọn gợi ý trong chương trình

(**) Các chuyên đề nâng cao