Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

Giới thiệu 

 

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số    học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

Phần kiến thức chung

15

   

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

9

   

EE703040 

Điều khiển thông minh

 Intelligent Control

3

3 0

EE701010 

Tối ưu hóa và ổn định HTĐ

 Power System Stability And Optimization 

3

3 0

EE701020

Cấu trúc và vận hành thị trường điện

 Electricity Market Structure And Operation

3

3 0

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

21

   

EE703100

Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng

Advanced power electronics and applications

3

3 0

EE703110

Tự động điều khiển truyền động điện

Automation control for motor drives

3

3 0

EE701030

Năng lượng tái tạo và ứng dụng

Renewable sources and applications

3

3 0

EE701040

Bảo vệ và điều khiển HTĐ nâng cao

Advanced power system protection and control

3

3 0

EE701050

SCADA và Tự động hóa trạm điện

SCADA and Substation Automation

3

3 0

EE701060

Lưới điện thông minh

Smart Grid

3

3 0

EE701070

Truyền tải điện AC linh hoạt và truyền tải điện DC

Flexible AC transmission and HVDC

3

3 0

EE701080

Quản lý hộ tiêu thụ

Demand Side management

3

3 0

EE701090

Quản lý chất lượng điện năng

Power Quality Management

3

3 0

EE701100

Phân tích độ tin cậy và quản lý rũi ro trong hệ thống điện

Reliability analysis and risk management in power systems

3

3 0

EE701110

Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng

Energy Management and Efficiency

3

3 0

EE701120

Phân tích và quản lý dự án năng lượng

Analyzing and Managing Energy Projects

3

3 0

EE701130

Giải tích hệ thống điện

Power system analysis

3

3 0

EE701140

Chuyên đề nghiên cứu về các công nghệ mới trong Kỹ thuật điện

Advanced Topics in modern technology of electrical engineering fields

3

3 0

EE701150

Chuyên đề nghiên cứu về An toàn điện và độ tin cậy

Advanced Topics in Electric safety and reliability

3

3 0

EE701160

Chuyên đề nghiên cứu về đo lường và giám sát điện năng trên lưới điện

Advanced Topics in Energy measurement and supervisory

3

3 0

EE701170

Chuyên đề nghiên cứu về tiết kiệm điện, năng lượng tái tạo, và bảo vệ môi trường

Advanced Topics in energy saving, renewable and green energy technology

3

3 0

EE701180

Chuyên đề nghiên cứu về thị trường điện

Advanced Topics in Electricity market

3

3 0

Luận văn thạc sĩ

 

15

   

 EE701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

   

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành