Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (8520216)

Giới thiệu 

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của Việt Nam và Thế giới.
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đào tạo những Thạc sĩ có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở tốt; có khả năng tư duy sáng tạo độc lập để giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; đủ năng lực giải quyết những yêu cầu thực tiễn về thực hành và thiết kế hệ thống điều khiển tự động; đồng thời vững phương pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số  học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

A. Phần kiến thức chung

15

   

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

B. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

9

   

EE703020

Hệ thống điều khiển phi tuyến và thích nghi

Nonlinear and Adaptive Control

3

3 0

EE703030

Điều khiển tối ưu và bền vững

Optimal and Robust Control

3

3 0

EE703040

Điều khiển thông minh

Intelligent Control

3

3 0

B.2 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

21

   

EE703010

Điều khiển hệ đa biến

Multivariable Control

3

3 0

EE703050

Vi điều khiển và hệ thống nhúng

Microcontroller and Embedded Systems

3

3 0

EE703060

Động lực học và điều khiển robot

Robotics

3

3 0

EE703070

Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống

Modelling & System Identification

3

3 0

EE703080

Tự động hóa điều khiển quá trình

Automation for Process Control

3

3 0

EE703090

Hệ thống sản xuất mềm dẻo & tích hợp máy tính

CIM & FMS

3

3 0

EE703100

Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng

Advanced Power Electronics and Applications

3

3 0

EE703110

Tự động điều khiển truyền động điện

Automation Control for Electrical Drives

3

3 0

EE702140

Xử lý ảnh số nâng cao

Advanced Digital Image Processing

3

3 0

EE702150

Xử lý số tín hiệu nâng cao

Advanced Digital Signal Processing

3

3 0

EE702160

Mạng cảm biến không dây

Wireless Sensor Network

3

3 0

EE703150

VHDL

VHDL

3

3 0

EE701030

Năng lượng tái tạo và ứng dụng

Renewable Sources and Applications

3

3 0

EE703160

Chuyên đề nghiên cứu về robot

Advanced Topics in Robot

3

3 0

EE703170

Chuyên đề nghiên cứu về cơ điện tử

Advanced Topics in Mechatronics

3

3 0

EE703190

Chuyên đề nghiên cứu về tự động truyền động

Advanced Topics in Control of Electrical Drives

3

3 0

EE703180 

Chuyên đề nghiên cứu về đo lường

Advanced Topics in Measurement

3

3 0

C. Luận văn thạc sĩ

 

15

   

EE703000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

0 0

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

              = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành