Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301)

Giới thiệu 

Đào tạo học viên có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội đất nước; Có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý thể thao: kinh doanh thể thao, tổ chức sự kiện và truyền thông thể thao; Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo, có năng lực tự học và học tập ở bậc học cao hơn; Có trình độ tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt (nghiên cứu, trao đổi học thuật, viết và trình bày báo cáo khoa học/luận văn thạc sĩ).

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

Phần kiến thức chung

15

 

 

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10

0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy of Marxism and Leninism

3

3

0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research methodology

2

2

0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

30

 

 

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

12

 

 

MS701410

Thống kê kinh doanh

Business statistic

3

3

0

SS701020

Quản lý thể thao

Sport management

3

3

0

SS701030

Quản lý tổ chức sự kiện

Event management

2

2

0

SS701040

Phương pháp NCKH trong quản lý thể thao

Research methodology in sport management

2

2

0

SS701050

Truyền thông thể thao

Sport communication

2

2

0

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 18/30 tín chỉ)

18

 

 

SS701060

Báo cáo chuyên đề quản lý thể thao

Seminar in sport management

2

2

0

SS701070

Kinh tế thể thao

Sport economics

2

2

0

SS701080

Quản lý nguồn nhân lực thể thao

Human resource in sport

2

2

0

SS701090

Chuyên đề về quản lý công trình thể thao

Special topics in sport facility management

2

2

0

SS701100

Chuyên đề về hành vi người tiêu dùng

Special topics in sport consumber behavior

2

2

0

SS701110

Chuyên đề về tiếp thị và tài trợ thể thao

Special topics in sport marketing and sponsorship

2

2

0

SS701120

Chuyên đề về tài chính thể thao

Special topics in sport finance

2

2

0

SS701130

Chuyên đề về quản lý CLB thể thao

Special topics in sport club management

2

2

0

SS701140

Chuyên đề về du lịch thể thao

Special topics in sport tourism

2

2

0

SS701150

Chuyên đề về phương tiện truyền thông thể thao

Special topics in sport media

2

2

0

SS701160

Chuyên đề về sự kiện xã hội

Special topics in social event

2

2

0

SS701170

Chuyên đề về quản lý rủi ro sự kiện

Special topics in event risk management

2

2

0

SS701180

Chuyên đề về thiết kế và trang trí sự kiện

Special topics in event design and decor

2

2

0

SS701190

Chuyên đề về tổ chức sự kiện thể thao

Special topics in sport event management

2

2

0

SS701200

Chuyên đề về lãnh đạo và quản lý trong thể thao

Special topics in leadership and management in sport

2

2

0

Luận văn thạc sĩ

 

15

 

 

SS701000

Luận văn thạc sĩ

Master’s Thesis

15

15

0

Tổng cộng

 

60

 

 

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành