Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201)

Giới thiệu 

Chương trình đào tạo thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng như Quản trị tài chính, Quản trị ngân hàng, Quản trị rủi ro tài chính tại Doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, phương pháp nghiên cứu trong tài chính...Với những kiến thức có được từ chương trình, học viên có thể đảm nhận các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số     học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

Phần kiến thức chung

15

   

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

2

2 0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

11

   

MS701410

Thống kê kinh doanh

Business Statistics

3

3 0

BA701010

Kinh tế học quản lý

Economics for Management

2

2 0

FB701010

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

Money, Banking and Financial Markets

3

3 0

FB701020

Tài chính doanh nghiệp/Quản trị tài chính

Financial Management

3

3 0

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 19 tín chỉ)

19

   

FB701030

Quản trị rủi ro tài chính

Financial Risk Management

2

2 0

FB701040

Phân tích đầu tư

Investment Analysis

2

2 0

FB701050

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Commercial Bank Management

2

2 0

FB701060

Phương pháp định lượng trong tài chính

Quantitative Methods in Finance

2

2 0

FB701070

Đầu tư tài chính

Financial Investment

3

3 0

AC701020

Kế toán quản trị nâng cao

Advanced Managerial Accounting

3

3 0

FB701080

Tài chính công ty đa quốc gia

Multinational finance corporation

2

2 0

FB701090

Tài chính quốc tế

International Finance

2

2 0

FB701100

Chuẩn mực kế toán quốc tế

International Accounting Standards

2

2 0

FB701110

Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Mergers and Acquisitions

2

2 0

FB701120

Phân tích chính sách thuế

Tax Policy Analysis

2

2 0

FB701130

Thẩm định giá

Valuations

2

2 0

FB701140

Quản trị ngân hàng

Banking Management

3

3 0

FB701150

Ngân hàng Trung ương

Central Bank

2

2 0

FB701160

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ ngân hàng

Control and Internal Auditing for Banks

2

2 0

FB701170

Hệ thống thông tin kinh doanh

Business Information Systems

2

2 0

FB701180

Đạo đức kinh doanh

Business Ethics

3

3 0

FB701190

Phương pháp NCKH ứng dụng trong tài chính

Applied Research Methods in Finance

2

2 0

FB701200

Quản trị rủi ro các định chế tài chính

Risk Management in Financial Institutions

2

2 0
FB701210 Ứng dụng SPSS Reseach Software - SPSS 2 0 2
BA701030 Quản lý dự án Project Management 3 3 0
BA701040 Quản trị chiến lược Strategic Management 3 3 0
FB701260 Kinh tế bảo hiểm Economics for Insurance and Pension 2 2 0
FB701270 Phân tích báo cáo tài chính Financial statement analysis 2 2 0
FB701220 Tài chính hành vi Behavioral finance 2 2 0
FB701230 Chuyên đề 1: Cách mạng công nghiệp 4.0 và ngành tài chính Topic 1: Financial innovation in 4.0 evolution 1 1 0
FB701240 Chuyên đề 2: Fintech/blockchain Topic 2: Fintech/blockchain 1 1 0
FB701250 Chuyên đề 3: Quản trị tài chính cá nhân Topic 3: Personal Finance Management 1 1 0

Luận văn thạc sĩ

 

15

   

FB701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

   

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành