Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Xã hội học (8310301)

Giới thiệu 

Chương trình cao học chuyên ngành Xã hội học đào tạo ra những người hiểu và ứng dụng được kiến thức cơ bản và nâng cao của Ngành xã hội học ở mức độ chuyên gia; có kỹ năng chuyên môn mạnh và sâu để có thể ứng dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết những vấn đề thực tiễn về mặt xã hội trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước; đóng góp giải pháp làm thay đổi hiện thực xã hội theo hướng tích cực; vững về phương pháp nghiên cứu khoa học, có năng lực tự nghiên cứu và tổ chức triển khai hiệu quả các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn để tạo sự chuyển biến xã hội; có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo; có năng lực tự học và ý thức học tập suốt đời.

Thời gian đào tạo 

12 - 18 tháng

Khối lượng đào tạo

60 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT TH, TN, TL

Phần kiến thức chung

13

   

FL700000

Tiếng Anh

English

10

10 0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3 0

Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

32

   

Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

10

   

SH701060

Phương pháp nghiên cứu xã hội học nâng cao

Graduate Sociological Research Methods

2

2 0

SH701020

Lý thuyết xã hội học

Sociological Theory

2

2 0

SH701030

Phân tích dữ liệu định lượng nâng cao

Advanced Quantitative Data Analysis

3

3 0

SH701040

Phân tích dữ liệu định tính nâng cao             

Advanced Qualitative Data Analysis

3

3 0

Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 22 tín chỉ)

22/28

   

SH701050

Chuyên đề nghiên cứu ứng dụng

Seminar on Applied Research

2

2 0

SH701010

Chuyên đề về Giới và Xã hội

Seminar on Gender and Society

2

2 0

SH701070

Chuyên đề về Viết bài báo trong khoa học xã hội

Seminar on Scientific Writing in Social Science

2

2 0

SH701080

Chuyên đề về Vốn xã hội

Seminar on Social Capital

2

2 0

SH701090

Chuyên đề về Du lịch: văn hóa, xã hội và môi trường

Seminar on Tourism: Culture, Society and Environment

2

2 0

SH701100

Chuyên đề về Phân tầng xã hội, bất bình đẳng xã hội và di động xã hội

Seminar on Social Stratification, Social Inequality and Social Mobility

2

2 0

SH701110

Chuyên đề về Chuyển đổi toàn cầu

Seminar on Global Transformations

2

2 0

SH701120

Chuyên đề về Phân tích xã hội học các vấn đề xã hội

Seminar on Sociological Analysis Social Problems

2

2 0

SH701130

Chuyên đề: Di dân và hội nhập xã hội –Tiếp cận toàn cầu

Seminar on Migration and Social Integration – A Global Perspective

2

2 0

SH701140

Thiết kế và đánh giá dự án phát triển xã hội

Designing & Evaluation Project of  Social Development

4

3 1

SH701150

Thống kê trong khoa học xã hội

Statistics in Social Sciences

2

2 0

SH701160

Tin học ứng dụng

Applied informatics

2

2 0

SH701170

Chuyên đề: Thị trường và xã hội

Seminar on Market and Society

2

2 0

Luận văn thạc sĩ

 

15

   

SH701000

Luận văn thạc sĩ

Master's Thesis

15

   

Tổng cộng

 

60

   

Ghi chú:

LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Thảo luận

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

             = 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành