Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi của lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 3 trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi của lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 3 trong học kỳ 2 năm học 2018 -2019

Mã môn Tên môn Mã nhóm Ngày thi Thứ Giờthi Phòng thi
IN700000 Phương pháp nghiên cứu khoa học 04 30/06/2019 8 8:00 C208