Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 03/12/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 03/12/2022, tại phòng họp B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196005043 Nguyễn Thành Nghĩa 16/07/1987 Nghiên cứu kỹ thuật học sâu trong nhận dạng vật thể trong giám sát công trình
2 196005038 Lê Chí Hùng 05/04/1982 Xây dựng hệ thống trả lời tự động bằng phương pháp kết hợp Tranformer với mô hình học sâu