Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2023-2024

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về việc tổ chức và quản lý chương trình 4+1 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2023-2024 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1 của các ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Toán ứng dụngKỹ thuật xây dựng.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian và hướng dẫn đăng ký học phần:

Đợt 1: Từ 7h30 ngày 22/08/2023 đến 17h00 ngày 31/08/2023;

 • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành trước khi đăng ký tại đây;
 • Sinh viên thực hiện đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong Hệ thống thông tin sinh viên;
 • Sinh viên thực hiện nộp hồ sơ đăng ký học phần của chương trình 4+1 tại Phòng Sau đại học (B002, Tòa nhà B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng). Hồ sơ đăng ký gồm:
  • Đơn đăng ký: tại đây;
  • Bảng điểm tích lũy trình độ đại học.

Đợt 2: Từ 7h30 ngày 01/09/2023 đến 11h30 ngày 03/09/2023.

Đợt 3: Từ 7h30 ngày 11/09/2023 đến 17h00 ngày 15/09/2023;

 • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành trước khi đăng ký tại đây;
 • Sinh viên thực hiện đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong Hệ thống thông tin sinh viên;
 • Sinh viên thực hiện nộp hồ sơ đăng ký học phần của chương trình 4+1 tại Phòng Sau đại học (B002, Tòa nhà B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng). Hồ sơ đăng ký gồm:
  • Đơn đăng ký: tại đây;
  • Bảng điểm tích lũy trình độ đại học.

Thời khóa biểu: tại đây. Sinh viên chỉ được phép đăng ký những học phần chưa bắt đầu.

Học phí công bố năm học 2023-2024

Học phí của học phần chuyên ngành thuộc khối kinh tế - xã hội: 1.070.000đ/tín chỉ (Quản trị kinh doanh).

Học phí của học phần chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật: 1.380.000đ/tín chỉ (các ngành còn lại).

Sinh viên xem hướng dẫn ghi danh: tại đây.

Sinh viên xem chính sách học bổng của chương trình 4+1 tại đây.

Lưu ý: 

 • Sinh viên cần kiểm tra kỹ giữ thời khóa biểu trình độ đại học và chương trình 4+1. Tránh trường hợp đăng ký trùng thời khóa biểu.
 • Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần;
 • Sinh viên được công nhận là hoàn thành học phần khi điểm trung bình của học phần đạt từ 5.5 điểm trở lên;
 • Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đại học và chưa trúng tuyển, nhập học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khi đăng ký học phần thì Nhà trường KHÔNG thực hiện xác nhận các nội dung sau:
  • Xác nhận sinh viên đang theo học tại Trường;
  • Xác nhận học viên đang theo học tại Trường.

 

Kế hoạch chi tiết:

Kế hoạch chi tiết
Nội dung Thời gian
Đăng ký học phần đợt 1

22-31/08/2023

Đăng ký học phần đợt 2

01/-03/09/2023

Đăng ký học phần đợt 2

11/-16/09/2023
Thực hiện đóng học phí Theo thông báo của Phòng Tài chính
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng (dự kiến) 22-29/12/2023

Phòng Sau đại học sẽ gửi thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng đến các sinh viên có đăng ký học phần và hoàn thành nghĩa vụ học phí.