Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Ngày 25/02/2019, tại phòng Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Kế toán cho 10 học viên cao học như sau:

STT

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Thời gian

Ghi chú

166003001

Đỗ Thị Phúc Ái

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

08h00

 

166003028

Dương Thanh Phong

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang.

 

166003030

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tiền Giang.

 

166003031

Nguyễn Thị Kim Thoa

Ảnh hưởng của đặc điểm quản trị công ty đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận - Trường hợp các công ty niêm yết tại Tp.HCM

 

166003032

Đặng Ngọc Thức

Đánh giá tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tiền Giang - Thông qua các đối tượng làm việc tại đơn vị.

 

166001028

Châu Thị Kim Lan

Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Thanh tra tỉnh Bến Tre - Nghiên cứu thông qua các đối tượng đang làm việc tại đơn vị.

13h00

 

166003026

Trần Thị Vân Ngọc

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp tại Bến Tre.

 

166003069

Trần Thị Hoàng  Dung

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phần mềm ERP trong việc hạch toán quản lý nghiệp vụ ngân hàng tại khu vực Tây Nam Bộ - Nghiên cứu các đối tượng cá nhân đang làm việc tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại CP đầu tư và phát triển Việt Nam.

 

166003070

Lê Thị Bé Hai

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

166003071

Hồ Trung Hiếu

Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Phòng Tài Chính - Kế hoạch ở tỉnh Tiền Giang - Nghiên cứu thông qua các đối tượng đang làm việc tại đơn vị.